Helhetsleverantör av tjänster för vindturbiner

Kiwa Inspecta hjälper dig med allt ifrån analyser till besiktning och oförstörande provning av objekt, komponenter och system i vindturbiner. Besiktningar kan utföras med våra drönare som är utrustade med senaste sensorteknologin. Vi har även möjlighet att analysera åldringsprocesser hos vindturbinens olika driftkritiska delar, till exempel växellådor, kullager, andra mekaniska system och komponenter samt betongfundament.

Vindkraft ur ett livscykelperspektiv

Våra tjänster för vindturbiner kan tillämpas under hela livscykeln, från tillverkning och installation till avveckling. Du kan anlita oss för regelbundna besiktningar, men också för tillförlitlighetsbaserat underhåll och livslängdsfrågor.

Fyra specialiserade tjänstepaket inom vindkraft

Välj bland fyra olika tjänstepaket för generatorer för vindturbiner. Dessa kan användas separat eller tillsammans som en integrerad helhetsservice.

 1. Installationsbesiktning
  S
  äkerställ att nya vindturbiner byggs enligt gällande regelverk. Kiwa kan kontrollera att hälso-, säkerhets-, kvalitets- och miljökrav uppfylls genom att utföra bland annat besiktningar av lyftutrustning såsom hissar och kranar, tryckbärande anordningar, inspektion av svetsar, bultförband, ytskydd, betongfundament med mera. För en del objekt krävs det enligt lag att inspektion skall utföras av ett Ackrediterat Kontrollorgan (AKO). Kiwa Inspecta innehar ackreditering för inspektion av alla aktuella objekttyper.
 2. Due diligence
  Kiwa kan utföra garanti- och överlåtandebesiktningar för kompletta vindparker i samband med överlämnande av drift- och skötselansvar eller ägandeskap mellan turbinleverantör och ägare av vindparken. För vindparker som redan är i drift kan våra erfarna besiktningsingenjörer utföra ronderingar för att ge vindparkägaren eller driftansvariga en helhetsbild över anläggningens nuvarande kondition.
 3. Underhålls- och inspektionsplanering
  Det blir allt viktigare att upprätta en hållbar strategi för att säkerställa en fortlöpande hög säkerhet och drifttillgänglighet på de installerade vindturbinerna, speciellt efter att garantiperioden har gått ut. Kiwa hjälper dig att analysera och planera ett optimerat underhålls-, reparations- och inspektionsprogram.
 4. Fortlöpande inspektioner för upprätthållande av tillförlitlighet och säkerhet
  Få kontroll över konditionen på vindparkens driftkritiska komponenter med Kiwas metoder som kombinerar inspektion, oförstörande provning och analys av axlar, växellådor och andra mekaniska delar. Få fortlöpande kontroll på säkerhetskritiska objekt i vindturbinen genom inspektioner av hissar, lyftanordningar, hydraulackumulatorer, brandsläckare, brandsläckningssystem, räddningsutrustning och jordning. För hissar, kranar och hydraulackumulatorer krävs enligt lag att besiktning skall utföras av ett ackrediterat kontrollorgan (AKO). Kiwa Inspecta är ett AKO för alla dessa aktuella objekttyper.

Internationell expertis

Då Kiwa Inspecta är en del av den globala Kiwa-koncernen kan du få hjälp av oss även när din verksamhet ligger utanför Sveriges gränser. Våra experter på vindturbinsgeneratorer finns i nio länder i Europa. Kontakta oss för att få mer information.