Ansök online här

Socialstyrelsen har i författningen "Socialstyrelsens allmänna råd om medicinska gasanläggningar", (SOSFS 1991:13), rekommenderat iakttagande av Spri råd 6.1, utgåva 5, "Säkerhetsnormer för medicinska gasanläggningar", vid sjukvårdsanläggningar i landet.

Säkerhetsnormens anvisningar om kontroll och besiktning anger att säkerhetsbesiktning skall utföras av person som har erhållit behörighet att utföra sådan besiktning.

En omarbetning av kravspecifikationen har skett för att anpassa certifieringen till SIS Handbok 370.

Tidigare har behörigheter för besiktningsmän för medicinska gasanläggningar utfärdats av Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket). Eftersom denna arbetsgång har upphört har "Samrådsgruppen för medicinska gasanläggningar" tagit fram en certifieringsordning för besiktningsmännen. Certifiering enligt denna ordning ersätter den tidigare behörighetsprövningen.

Ansökan

Ansök online här

Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens, samt kunna visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

Utbildare

Det finns idag två utbildningsföretag som är validerade/godkända för de utbildningar som ligger till grund för certifieringen inom området för medicinska gasanläggningar:
- Teknologisk Institut Sverige AB, www.teknologiskinstitut.se, kontaktperson Klas Häggström, klah@teknologiskinstitut.se
- TIFU AB, www.tifu.se, kontaktperson Göran Zaar, gz@tifu.se

Kravspecifikationen för certifierad besikningsman finner du under "Mer Information" till höger.

För ytterligare information kontakta Magnus Jerlmark - Ansvarig personcertifiering.

Tel. 0455-305600, 0708-61 23 09
E-mail: magnus.jerlmark@kiwa.com