Broinspektioner ger ökad säkerhet

En broinspektion gör det möjligt att hitta eventuella skador på konstruktionen.  Genom regelbundna inspektioner och rätt underhåll går det också att undvika stora oförutsedda reparationer, samtidigt som brons livslängd kan förlängas. 

Broinspektioner kan leda till provtagning, exempelvis av betong. Inspektionen kan även leda till att en ny underhållsplan tas fram eller att reparation genomförs. Inspektionerna delas in i allmän inspektion, huvudinspektion och särskild inspektion. 

Allmän inspektion 

Den allmänna inspektionen genomförs i tre delar:

  • Uppföljning av de bedömningar  som gjordes under den senaste huvudinspektionen, av skador som inte är åtgärdade. 
  • Upptäcka och bedöma skador som, om de inte hade upptäckts förrän vid nästa huvudinspektion, skulle ha inneburit otillfredsställande bärförmåga eller trafiksäkerhet eller lett till kraftigt ökade förvaltningskostnader. 
  • Kontrollera att de funktionskrav som ställts i underhållsentreprenaden är uppfyllda.

Huvudinspektion 

Kiwa Inspecta påbörjar huvudinspektionen genom att noggrant granska tidigare inspektionsrapporter. Vi går också igenom eventuella avvikelserapporter från slutbesiktning samt bron och dess verkningssätt. Inspektionen genomförs sedan systematiskt så att inga delar försummas. Oftast är det lämpligt att påbörja inspektionen från grundläggningen och sedan fortsätta uppåt.

Särskild inspektion 

Den särskilda inspektionen utförs vid behov för att närmare undersöka brister eller tecken på brister som har upptäckts vid de regelbundna inspektionerna.  Ett exempel på en sådan undersökning är ultraljudsprovning för inspektion av svetsar på stålkonstruktioner. Inspektionen utförs även av maskinell och elektrisk utrustning på rörliga broar för att dessa ska få öppnas.

Betongprovning 

Som en del av stålbyggnadskontrollen utför Kiwa Inspecta också besiktning och provning av betong. Vår betonggrupp har stor kompetens och erfarenhet inom kontroll och provning av betongkonstruktioner.