Ansök här

Ansök om Byggproduktcertifiering

Om certifieringen

Ett byggproduktcertifikat utfärdas i enlighet med det svenska regelverket för frivilligt godkännande med tillverkningskontroll av material, konstruktion eller anordningar som stadigvarande ingår i ett byggnadsverk. En produkt (material, konstruktion och anordning) för vilken det finns ett byggproduktcertifikat med tillverkningskontroll uppfyller det svenska regelverket. Byggproduktcertifikat utfärdas utan ackreditering men enligt samma regelverk som för certifikat som utfärdas med ackreditering

I samband med bygglovsprocessen och kontrollplanen under byggnadens uppförande väljer byggherren eller entreprenören bland olika produkter från olika tillverkare. Efter installation av produkter i en byggnad så ska byggnadens tekniska egenskaper vara säkerställda över tid. Med stöd av ett byggproduktcertifikat är det enklare för företag som tillhandahåller byggprodukter att visa vilka egenskaper för produkten som är verifierade och godkända enligt det svenska regelverket.

Ett byggproduktcertifikat behövs för att säkerställa att minst ett eller flera av de sex väsentliga egenskapskraven för ett byggnadsverk är uppfyllda när produkten byggs in och används i en byggnad.

De sex väsentliga egenskaperna enligt regelverket är:

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning
5. Skydd mot buller
6. Energihushållning och värmeisolering

Det finns ytterligare tre väsentliga egenskaper som ska visas i speciella fall. Dessa egenskaper är: lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och hushållning med vatten och avfall.

I samband med ansökan om ett byggproduktcertifikat för en produkt behöver vi följande underlag:

1. Produktdefinition – ritningar, ingående detaljer, recept eller motsvarande
2. Rapport från provning av väsentliga egenskaper enligt en standard
3. Rutiner för tillverkningsstyrningen med journalföring under tillverkning
4. Installationsanvisning och i förekommande fall användaranvisning

Den som ansöker ska också ange ”Avsedd användning” för produkten.

Handläggare på Kiwa Sverige bedömer i enlighet med regelverket det insända underlaget om och hur produkten uppfyller de svenska kraven i regelverket. Det kan bli en begränsning eller utökning av produktens avsedda användning beroende på de resultat som bland annat verifierades vid provningen.

Installationsanvisningen för produkten är mycket viktig. Anledningen är att om en produkt installeras felaktigt så kan resultatet bli att byggnadens tekniska egenskaper inte blir säkerställda.

Produkter som har ett byggproduktcertifikat är försedda med krav på märkning. På certifierad produkt, på kartongen eller i medföljande dokument ska denna märkning appliceras. I märkningen ska certifikatets nummer och Kiwas S-märke finnas.

När handläggaren är klar med bedömningen av byggprodukten så presenteras ärendet för en intern beslutande kommitté. Ansvarig för produktområdet tar beslut om utfärdande av byggproduktcertifikatet eller så kan beslutet bli att ytterligare utredning eller provningar krävs innan certifikatet kan beviljas. Det kan naturligvis också bli beslut om avslag vid utfärdande av ett byggproduktcertifikat om inte produkten uppfyller kraven.

Förteckningar över godkända produkter kan rekvireras från oss. Produkterna finns även registrerade i vår databas över certifierade produkter här på vår hemsida.

Varför Byggproduktcertifikat och inte Typgodkännande

Enligt CPR som gäller i samband med CE-märkning av byggprodukter så får inte typgodkännande utfärdas för de produkter som omfattas av en harmoniserad produktstandard. Ett typgodkännande för en produkt får inte heller utfärdas då en tillverkare har ett europeiskt tekniskt godkännande utfärdat för just den produktens CE-märkning.

För att kunna visa att en produkt överensstämmer med det svenska regelverket så är ett byggproduktcertifikat ett bevis för denna överensstämmelse.