Certifiering enligt MSBFS 2018:3

Cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska ska vara certifierade av certifieringsorgan eller styckekontrollerade av kontrollorgan enl. MSBFS 2018:3. Fördelen med certifiering är att du vid stora serier, alltså serietillverkning, av fabrikstillverkade cisterner får en minskad kostnad per producerad enhet.

För korrosionsskydd är det enbart certifiering som gäller. Cisterner som har behandlats med icke-certifierat korrosionsskydd får tätare intervaller för återkommande kontroller av cisterner. Med certifierat korrossionsskydd kan man alltså få glesare kontrollintervaller och därmed lägre kostnader.