Få koll på energianvändningen

Enligt lagen om energikartläggning för stora företag, EKL, ska en energikartläggning utföras vart fjärde år i stora företag. Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten per år. Företaget ska ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan minska energianvändningen, öka energieffektiviteten och därmed minska kostnaderna. Detta ska sedan redovisas i en rapport till Energimyndigheten.

Vilka företag omfattas av EKL?

EKL omfattar företag som sysselsätter minst 250 anställda och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro, eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

Vi hjälper dig med certifierade energikartläggare

Kiwa Inspectas certifierade energikartläggare gör en noggrann kartläggning av energiåtgången i ditt företag. Vi hjälper dig ta fram kostnadseffektiva åtgärder för att minska energianvändningen och öka effektiviteten. Vi redovisar sedan åtgärderna i en rapport till Energimyndigheten.