Ökat behov av styrning

Erfarenheter från stora och komplexa projekt har under de senaste åren pekat på ett ökat behov av bättre styrning och kontroll av processer och måluppfyllelse.

När det sker stora infrastruktursatsningar, t. ex. när ett sjukhus eller en ny industrianläggning ska byggas, handlar det om omfattande projekt med många inblandade parter. Konsulter, leverantörer och underleverantörer ska alla göra sin del för att tillfredsställa krav från finansiärer, beställare, stat och kommun och andra intressenter. Det ger sammantaget en försvårad insyn i projektets framskridande. Erfarenheten visar att också mindre projekt, samt drift- och entreprenadupphandlingar, kan vara mycket utmanande för beställare att kontinuerligt överblicka.

Oberoende granskning av investeringsprojekt

IPM har utvecklats för att lösa beställarens och andra intressenters behov av att få bättre kontroll och insyn i komplexa projekt. IPM är en oberoende funktion som varken ingår i eller styrs av projektledningen. Funktionen övervakar de krav och mål som beställare och leverantörer kommit överens om för projektet. Under hela projektets gång kontrolleras sedan alla relevanta avtal, leverantörer och processer kontinuerligt, för att säkerställa måluppfyllelsen.

IPM lämpar sig för offentliga och privata aktörer eller anläggningsägare som skall genomföra eller ansvara för bygg-/investeringsprojekt eller driftupphandlingar. T.ex. byggherrar, finansiärer av investeringsprojekt, försäkringsgivare och andra intressenter. IPM lämpar sig också för kontinuerligt säkrande av driftupphandlingar, för att se till att upphandlingens funktions- och verksamhetskrav uppfylls.