Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är världens första ISO-standard för arbetsmiljö. Syftet med standarden är att ge företag och organisationer ett bra verktyg för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö, för att  att minska arbetsrelaterade sjukdomar och skador.

ISO 45001 ersätter OHSAS 18001

Är ditt företag certifierat enligt OHSAS 18001? ISO 45001 ersätter sedan 2018 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. Kontakta gärna oss på Kiwa Inspecta om du har några frågor om övergången till ISO 45001.

Övergången från OHSAS 18001: 2007
OHSAS 18001: 2007 har status som "återkallad", med en övergångsperiod på 3 år för övergång till ISO 45001. Övergångsperioden startade den 12 mars 2018. Certifikat enligt OHSAS 18001: 2007 kommer inte att vara giltiga efter den 30 september 2021.

Kiwa Inspecta har mångårig erfarenhet av att certifiera enligt den tidigare standarden OHSAS 18001. Vi är också ackrediterade att utfärda certifikat enligt ISO 45001 och kan svara på dina frågor kring övergången.

Övergången från OHSAS 18001: 2007 till ISO 45001: 2018 kommer att kräva ytterligare revisionstid bortom redan planerade revisionsaktiviteter. Oftast är det nödvändigt att utföra en steg 1-granskning för att säkerställa att det certifierade ledningssystemet uppfyller de nya kraven. Detta kan utföras i samband med årliga revisioner och/eller omcertifieringar. Kontakta Kiwa Inspecta för att få hjälp med detaljerad planering.

Certifiering och omcertifiering enligt OHSAS 18001: 2007

  • Senaste tillfälle för certifiering eller resertifiering enligt OHSAS 18001: 2007 är 12 mars 2020.

Årliga uppföljningsrevisioner

  • All revisionsverksamhet efter den 12 september 2020 kommer att genomföras enligt ISO 45001: 2018.

Om övergången till ISO 45001: 2018 inte slutförs före utgången av övergångsperioden den 30 september 2021, krävs en helt ny certifieringsprocess.

Varför bör svenska företag arbeta enligt ISO 45001?

Globalt beräknas 6300 personer omkomma varje dag i arbetsrelaterade skador eller sjukdomar. I Sverige skedde 58 dödsolyckor under 2018 enligt Arbetsmiljöverket. Utöver detta tillkommer alla icke-dödliga skador och olyckor, som tillfogar individen, dess anhöriga och arbetskamrater stor smärta. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig del i arbetet att minska skador och olyckor på jobbet.

Många nationella och internationella företag ställer dessutom krav på certifiering och att deras leverantörer kan dokumentera sin prestation i arbetsmiljön. En internationellt accepterad standard kan ge möjlighet att jämföra företagens prestationer över nationella gränser och nationella regler.

Principerna och kraven i standarden möjliggör ett effektivt förbättringsarbete som bidrar till en bra arbetsmiljö för egna anställda och andra relevanta parter.

Alla företag i Sverige måste arbeta systematiskt med arbetsmiljön i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1. ISO 45001 har krav på användningen av vissa specifika förvaltningsprinciper som kan gå utöver nationell lagstiftning. Detta gäller till exempel arbetsmiljöpolicy, bedömning av överensstämmelse och ledningsbedömning. Standarden har också tydliga förväntningar och krav på medverkan av medarbetarna och deras representanter.

Det kan också vara svårt att se till att den interna kontrollen fungerar tillsammans med andra ledningssystem som företaget använder. ISO 45001 är utformad för att överensstämma med principerna och logiken för kvalitets- och miljöstandarder.

ISO 45001 kan hjälpa till att säkerställa att företaget arbetar i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Hur kommer man igång?

Vi rekommenderar att du granskar hur företagets befintliga interna kontrollsystem för arbetsmiljö fungerar. Ta reda på om det är förankrat i ledningen för att förbättra hanteringen av arbetsmiljöarbetet. Involvera anställda och deras representanter när ni överväger att genomföra principerna i ISO 45001. Tänk gärna på vilka marknadsmässiga fördelar som finns med att följa standarden.

Granska innehållet och kraven i ISO 45001. Läs standard Appendix A för att öka förståelsen. Utför en GAP-analys för att avgöra om kraven är uppfyllda och vidta lämpliga åtgärder. Tänk på behovet av externa bidrag till detta. 

Kontakta gärna Kiwa Inspecta om du har frågor kring  ISO 45001 eller vill certifiera din verksamhet enligt standarden. 

Fördelarna med att välja Kiwa för ISO 45001-certifiering

Kiwa Inspecta är ackrediterade att utföra certifiering enligt ISO 45001, vilket innebär att våra system och våra revisorer uppfyller strikta krav på bland annat dokumentation och kompetens. ISO 45001-certifikat utfärdade av Kiwa Inspecta är också internationellt erkända.

Genom att certifiera ditt företag enligt standarden får du ett bevis på att företaget arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Certifieringen kan också vara ett krav för att få leverera tjänster till andra organisationer och företag. 

Ett förbättrat arbetsmiljöarbete kan i sin tur ge många positiva effekter . Våra revisorer berättar gärna mer om vilka fördelar en ISO 45001-certifiering kan ha för just ditt företag.