Kiwa hjälper dig med allt från planering till genomförande. Vi kan samtidigt även göra en stickprovsbaserad bedömning av säkerhetsdatablad, kemikalieregister, hantering och förvaring.

Varför ska du göra en inventering?

Det är ett lagkrav enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och Arbetsmiljöverkets föreskrifter att upprätta en kemikalieförteckning över de kemikalier som hanteras. Inventeringen är grunden för kemikalieförteckningen, som ska ge fullständig överblick av alla kemikalier på ett verksamhetsställe och utgöra grunden för det fortsatta arbetet med riskbedömning och substitution av kemikalier.

Varför ska du upprätta en kemikalieförteckning?

  • Det är ett lagkrav att ha kunskap om de kemikalier som hanteras
  • För att säkerställa att det finns en överensstämmelse mellan kemikalieförteckningen och faktisk förekomst
  • För att underlätta arbetet med att riskbedöma kemikalierna
  • För att ha en grund för substitutionsbedömning
  • För att få en fingervisning om kemikaliehanteringen är problematisk eller bör ändras

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med? 

  • Inventering av företagets kemikalier och eventuellt kemiska ämnen i material och varor
  • Uppbyggnad av kemikalieförteckning
  • Kvalitetskontroll, framtagande och översättning av säkerhetsdatablad och märkning
  • Leverantörskontakt vid frågor om de kemiska produkterna