Krav på livslängdsjournal enligt AFS 2017:3

För trycksatta anordningar skall man enligt AFS 2017:3 ha en livslängdsjournal om tillverkaren av anordningen i sin bruksanvisning angivit att anordningen har en begränsad livslängd. En livslängdsjournal krävs också om arbetsgivaren i sin analys kommit fram till att anordningen är utsatt för någon form av skademekanism. Exempel på skademekanismer kan till exempel vara:

 • Utmattning
 • Korrosion
 • Erosion
 • Krypbrott


Kiwa Inspecta kan hjälpa dig att analysera behovet av en livslängdsjournal, analysera vilken eller vilka skademekanismer som kan vara aktuella och var på den trycksatta anordningen de skulle kunna verka. Utifrån denna analys kan sedan journalen upprättas, och de resultat som erhålls vid återkommande kontroller dokumenteras.

Du uppfyller då kravet i föreskriften, men har också ett underlag som över tid ger dig möjlighet att visa återstående livslängd. Då vet du när du eventuellt bör reparera eller ersätta utrustningen. Du har då också ett dokument som kan hjälpa dig att erhålla förlängda intervall på in- och utvändig undersökning.

Köra vidare, reparera eller byta ut?

Kiwa Inspecta har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med konditions- och livslängdsbedömningar, åt såväl mindre aktörer som åt Sveriges större produktionsanläggningar inom energi-, process- och skogsindustrin.

Vårt arbetssätt innebär att vi tillsammans med anläggningsägaren ingående kartlägger utrustningens kondition. Kritiska komponenter identifieras med riskanalysbaserade metoder. Studier av drift- och skadehistorik, tidigare provningsresultat, utförande av materialprovning och analys, svetstekniska bedömningar samt beräkningar av hållfasthet bidrar till underlaget.

Den resulterande statusbedömningen av anläggningen ger anläggningsägaren tydligt besked om återstående livslängd samt tålighet mot eventuella skador som kan uppstå. Därmed kan man planera underhålls- och reparationsinsatser eller en nyinvestering i tid.

Ur ett tekniskt perspektiv ges svar på frågeställningen: Köra vidare, reparera eller byta ut?

Nyttan med konditions- och livslängdsbedömningar

När beslut om ombyggnad eller en utökning av anläggningen ska fattas utgör konditions- och livslängdsanalysen en naturlig del av underlaget. Livslängdsanalysen ger också vägledning för hur ett lämpligt provnings- och inspektionsprogram ska läggas upp för ingående komponenter och om, och i så fall när, investeringar behöver göras.

Det finns flera fördelar med att utföra en konditions- och livslängdsbedömning:

 • Du får underlag  inför beslut om utrustning behöver bytas ut eller ej
 • Du får underlag till bedömning om kvarstående livslängd
 • Du får underlag till åtgärder inför om- eller utbyggnader av anläggningar
 • Du får underlag till utformning av provnings- och inspektionsprogram

Typiska objekt

 • Trycksatt utrustning och rörledningar
 • Cisterner
 • Pannor och processanläggningar
 • Kranar och traverser
 • Tung produktionsmaskinutrustning som pappersmaskiner och gruvhissar