För vem?

Genom att certifiera dig som överlåtelsebesiktningsman får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för överlåtelsebesiktningsman. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet. 

När behövs denna certifiering?

Denna kravspecifikation innehåller föreskrifter och allmänna råd för besiktningsman av byggnader för att säkerställa hög kompetens för de som ska utföra kontroller och med det verifiera att en bra husbesiktning uppfylls.

Så här blir du certifierad överlåtelsebesiktningsman

För att bli certifierad överlåtelsebesiktningsman ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven i kravspecifikationen.

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet inom projektering, projektledning, arbetsledning, besiktning och liknande arbetsuppgifter, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

För certifiering ska du ha gjort 40 stycken besiktningar inom en tvåårsperiod.

Besiktningsmannen ska ha kunskap om:

 • Tjänstebeskrivningar och villkor 
 • Grundläggande fuktmekanik
 • Fukt i byggnadskonstruktioner
 • Mätutrustning och mätteknik
 • Bedömningsgrunder
 • Besiktningsteknik och protokoll 
 • Våtrum
 • Mikrobiologi
 • Kundbemötande
 • Byggnadstekniska system såsom värmeanläggning, ventilation, vattensystem, elsystem, skorsten och rökkanaler
 • Jordabalken
 • Reklamationshantering
 • Försäkringsmoment

För personer som inte uppfyller kraven, utfärdas ett 2 årigt kompetensintyg Godkänd Besiktningsman.

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande ska göra ett skriftligt prov. Detta prov kan du skriva vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med grundutbildning hos TIAB eller annan likvärdig utbildning, bedömd av Kiwa Certifiering. Provtid är 4 timmar. 

Har du medfödda läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet. Beroende på vilkets sätt som föreslås kan detta medföra ökade kostnader för den sökande. Observera att den sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället. 

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen och du har klarat av kunskapsprovet så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas, efter ansökan hos oss enligt processen ovan.

Upprätthållande av certifikat 

Certifierad besiktningsman ska årligen redovisa giltig konsultansvarsförsäkring som täcker ett ansvarsbelopp, vara uppdaterad på juridik och teknik som har att göra med överlåtelsebesiktningar samt rapportera sina uppdrag. 

Rapporteringen ska omfatta alla uppdrag under året och ske enligt anvisningar från Kiwa Certifiering. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporteringen.

Återkallande av certifikat 

Om du som är certifierad entreprenadbesiktningsman har visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Förnyelse av certifikat 

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse i god tid innan certifikatet gått ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget. 

För att erhålla förnyad certifiering måste besiktningsmannen:

 • ha deltagit i utbildning med innehåll för besiktningsförrättare aktuell juridik och teknik för överlåtelsebesiktningar 
 •  ha gjort minst 40 överlåtelsebesiktningar jämnt fördelat över certifieringsperioden. 
 • förnyad grundlig kunskapsprövning av sökandes färdighet och kunskap utföras. 

Förnyelse av certifikat ska genomföras som en ny bedömning. Årlig rapportering ska vara styrkt av arbetsgivare.

Återkallande av certifikat 

Om du som är certifierad överlåtelsebesiktningsman har visat dig olämplig för uppgiften så kan Kiwa återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Certifiering erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Certifiering har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av överlåtelsebesiktningsman så är du välkommen att kontakta oss!