Få koll på inomhusklimatet

OVK-besiktningar ska utföras i alla byggnader med regelbundna intervall, för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar som den ska. Kontrollerna är obligatoriska och  ska genomföras mot uppställda minimikrav på luftflöden och funktion. Det är den som äger fastigheten, till exempel bostadsrättföreningen, som ansvarar för att besiktningarna utförs enligt lagstiftningen.

OVK-besiktning - så går det till

Våra besiktningsingenjörer är certifierade att utföra funktionskontroller. Vid varje besiktning för funktionskontrollanten protokoll. Ett exemplar av protokollet lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar skickas till kommunens byggnadsnämnd. Funktionskontrollanten utfärdar ett intyg med datum för kontrollen, som byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden, exempelvis i entrén. 

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att OVK efterlevs och att besiktningsingenjören utför sitt arbete korrekt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL), förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.


Tidsintervaller för OVK-besiktning 
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilationendast kontroll för nybyggnad/nyinstallation