Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen 

Vad är en OVK-besiktning?

OVK-besiktningar ska utföras i alla byggnader med regelbundna intervall, för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar som den ska. Kontrollerna är obligatoriska och genomförs mot uppställda minimikrav på luftflöden och funktion. Det är den som äger fastigheten, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att besiktningarna utförs enligt lagstiftningen.

Hur går en OVK-besiktning till?

  • Besiktningen utförs av en besiktningsingenjör som är certifierad att utföra funktionskontroller, en så kallad funktionskontrollant.
  • Funktionskontrollanten går igenom fastigheten och för protokoll över alla ventiler och don. Kontrollanten  mäter också luftflöden vid mekanisk ventilation och fläktar på taket eller i fläktrum.
  • Ett exemplar av protokollet lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar skickas till kommunens byggnadsnämnd. 
  • Funktionskontrollanten utfärdar ett intyg med datum för kontrollen, som byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden, exempelvis i entrén. 

Regler för OVK

Kravet på OVK finns sedan 1991 och reglerna för OVK kan hittas i Boverkets regelsamling. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att OVK efterlevs och att besiktningsingenjören utför sitt arbete korrekt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL), förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Hur ofta ska OVK-besiktning genomföras?

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

Tidsintervaller för OVK-besiktning 
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilationendast kontroll för nybyggnad/nyinstallation 


S-ventilation
 = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning