Användningsområdet för EN 15085 är nyproduktion men även underhåll och reparation av vagnar i trafik. Standarden innehåller detaljerade regler kring allt som gäller svetsning och den ställer förhållandevis höga krav på tillverkaren.

Svetsande företag inom svensk järnvägsindustri har genom åren haft relativt få regler och standarder att följa. De företag som däremot har tillverkat till den tyska järnvägsindustrin har under de senaste åren tvingats uppfylla omfattande krav. DIN 6700 har varit tillämpningsstandarden. Det har också ställts krav på certifiering av ett tyskt tredjepartsorgan. Det hjälpmedel som idag kan användas för att nå rätt kvalitet är EN 15085. Standarden innebär att liknande regler införs för alla inom EU. Styrningen innefattar konstruktion, produktion, inspektion, provning och dokumentation. Liksom DIN 6700 anger EN 15085 krav på certifiering beroende på vilken typ av produkt som skall tillverkas.

Vad omfattas i EN 15085?

EN 15085 definierar olika certifieringsnivåer, vilket innebär att kraven nyanseras beroende på bl.a. haverikonsekvenserna. Därför är det viktigt att initialt fastställa spänningskategori, säkerhetskategori och utifrån dessa även certifieringsnivån. De grundläggande kvalitetskraven är de som ställs i SS-EN ISO 3834. Vilken del av SS-EN ISO 3834 som ska gälla ges av certifieringsnivån. En rekommendation till tillverkare av järnvägsfordon och komponenter är att börja med kraven i SS-EN ISO 3834.

EN 15085 består av 5 delar

 • Del 1 Allmänt
 • Del 2 Kvalitetskrav och certifiering av svetsande tillverkare
 • Del 3 Konstruktionskrav
 • Del 4 Produktionskrav
 • Del 5 Inspektion, provning och dokumentation

Certifiering mot EN 15085-2

Kiwa Inspecta AB är som första organisation ackrediterad av SWEDAC för att utföra certifieringar av svetsprocesser mot kraven i EN 15085. 

För att bli certifierad krävs att företaget genom revisioner kan visa att de följer de strikta krav som gäller för t ex personal, utrustning och produktionsstyrning. 
En viktig del i såväl ISO 3834 som EN 15085 är kravet att svetsansvariga är kompetenta att utföra det arbete som krävs. De kompetenskrav som anges i EN 15085 är IWE, IWT, IWS, IWP eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet vid aktuell tillverkning. När det gäller EN 15085 skall den svetsansvarige accepteras av certifieringsorganet. Detta görs vid en intervju i samband med förrevision eller certifieringsrevision. Tillverkaren skall också utse en ersättare för den svetsansvarige i dennes frånvaro. 

Under en revision kommer certifieringsorganet att fokusera på följande:

 • Svetspersonal
 • Svetsprocedurspecifikationer
 • Svetsarprövningar
 • Arbetsprov
 • Teknisk utrustning
 • Kvalitetskrav enligt relevanta delar av SS-EN ISO 3834


Certifiering enligt EN 15085 kan även utföras i kombination med SS-EN ISO 3834. Om tillverkaren redan har ett certifierat system mot ISO 3834 kan de periodiska revisionerna samordnas. Certifieringskostnaderna varierar beroende på certifieringsnivå, företagets storlek och hur många platser man verkar på. En certifiering av företaget är en investering för framtiden.

Hur ser certifieringsprocessen för EN 15085 ut?

Innan en ansökan om certifiering skickas in kan det vara klokt att kontakta Kiwa Inspecta för att få hjälp med att bestämma certifieringsnivå. Hur lång tid en certifiering tar från ansökan till certifikat beror på hur väl förberedelserna är utförda och om det redan finns ett fungerande kvalitetsstyrningssystem.

Certifieringen består av följande delmoment

 • Dokumentgranskning
 • Förrevision (frivillig)
 • Certifieringsrevision i två steg
 • Periodiska revisioner
 • Förnyelserevision

När certifieringsrevisionen är slutförd utfärdas ett certifikat som är giltigt i 3 år under förutsättning att en periodisk revision slutförs årligen. En periodisk revision säkerställer att företaget följer sitt kvalitetsstyrningssystem, samt utvärderar funktionaliteten i systemet. Efter 3 år utförs en mer omfattande revision liknande certifieringsrevisionen i syfte att förnya certifikatet.