Certifieringsorganet granskar och beslutar om kontrollanvisningarna. Dessa beskriver tillverkarens egenkontroll. När så erfordras skall egenkontrollen övervakas av ett besiktnings-/kontrollorgan. Omfattningen av övervakning beslutas av certifieringsorganet.

Hur genomförs tillverkningskontrollen i ett öppet system?

Tillverkningskontroll genom egenkontroll utförs och dokumenteras enligt kontrollanvisningarna till certifikatet eller typgodkännandebeviset. Kontrollanvisningar ingår normalt i tillverkarens kvalitetsystem. Kvalitetsystemet behöver inte vara certifierat.

Egenkontrollen övervakas i den omfattning som anges i kontrollanvisningarna av ett besiktningsorgan som anlitats av tillverkaren.

Övervakning kan göras av besiktningsorgan som inte är provningsorgan. I de fall det i kontrollanvisningarna är föreskrivet att prover skall tas ut gör besiktningsorganet/kontrollorganet detta.

Tillverkaren svarar därefter för att provning sker vid ett ackrediterat organ samt tillställer besiktnings- och certifieringsorganen resultaten. Under giltighetstiden kan tillverkaren anlita olika ackrediterade kontrollorgan.

Observera att vi kan utföra den övervakande kontrollen oavsett vilket organ som har utfärdat certifikatet eller typgodkännandet. I vår kontrollverksamhet tillämpar vi samma policy och oberoende till provningsorgan som i vår certifieringsverksamhet.

Ackrediteringens omfattning - tillverkningskontroll

- Betongprodukter, förtillverkade av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
- Brandtätning och brandskyddande beklädnad
- Byggprodukter för avloppsvatten
- Byggsatser för invändiga skiljeväggar
- Byggsatser för självbärande takljusinsläpp
- Byggsatser för täta takskickt som anbringas flytande
- Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel
- Dörrar, fönster, jalusier, grindar, och därtill hörande beslag
- Fästdon av metall för infästning i betong av lätta system
- Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör
- Murverksprodukter
- Rör, tankar och rörkomponenter ej i kontakt med dricksvatten
- Produkter i kontakt med dricksvatten
- Produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk
- System för mekaniskt infästa böjliga och vattentäta takskickt
- Sanitär utrustning
- Skorstenar, rökgångar och specialprodukter inom området
- Taktäckning, lanterniner, takfönster och liknande produkter
- Tilläggsisolering med färdig yta Träbaserade skivor
- Uppvärmningsanordning för utrymmen