Kiwa Sverige är ett oberoende kontrollorgan, befullmäktigat av SWEDAC med ackrediteringsnummer 1913 enligt SS-EN ISO/IEC 17020.

Regelverk för typgodkännande inklusive byggproduktcertifikat kräver av produkttillverkare eller certifikatinnehavare att kontinuerligt dokumentera implementering av kvalitetssäkringssystem som har för avsikt att ge prov på den godkända produkten är identisk med den produkt som ursprungligen godkändes av certifieringsorganet. Beroende på lämpligt godkännande måste en övervakningskontroll av företagets kvalitetssäkringssystem utföras ofta i kombination med godtyckligt provuttag enligt godkännandeanvisningar. Vi, på Kiwa Sverige, kan utföra detta uppdrag baserat på vår ackreditering och andra utpekningar.

Ackrediteringsnummer 1913 avseende kontroll, omfattar följande:

 • Anordningar för uppvärmning av utrymmen
 • Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter
 • Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter
 • Byggprodukter för avloppsvatten
 • Byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten
 • Bärande lager, tappar för konstruktionsfogar/fästdon
 • Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel
 • Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
 • Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
 • Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör samt takavvattning
 • Murverk och tillhörande produkter, murverkselement, bruk och tillbehör
 • Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten
 • Sanitär utrustning
 • Skorstenar, rökgångar och specialprodukter
 • Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser
 • Träbaserade skivor och element
 • Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering

Prover som tas ut vid kontrollbesöket skickas till ackrediterat laboratorium för kontrollprovning enligt riktlinje för tillämpat certifieringssystem.     

Ackrediterad kontroll för godkännanden i hela Norden

Vi utför årliga kontroller och slumpmässiga provuttag för ett stort antal godkännandeinnehavare med olika godkännanden och certifieringar. Vi utför kontroller över hela världen för följande nordiska certifieringssystem: Typgodkännande och byggproduktcertifikat (Sverige), VA- och GDV godkännande (Danmark), STF godkännande (Finland) samt SINTEF godkännande och -produktcertifikat (Norge).