Med stöd av ett typgodkännande är det enklare för företag som tillverkar byggprodukter att visa vilka produktegenskaper som är verifierade och godkända enligt den svenska lagstiftningen.

Ansök här

Ansök om byggproduktscertifiering

Sex väsentliga egenskaper

Ett typgodkännande behövs för att säkerställa att de sex väsentliga egenskapskraven för ett byggnadsverk är uppfyllda när produkten byggs in och används i en byggnad. Detta sker genom provning, tillverkningskontroll och installation.

De sex väsentliga egenskaperna enligt regelverket är:

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning
5. Skydd mot buller
6. Energihushållning och värmeisolering

Det finns ytterligare tre väsentliga egenskaper som ska visas i speciella fall. Dessa egenskaper är: 

 • Lämplighet för avsett ändamål
 • Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
 • Hushållning med vatten och avfall.

Process för bedömning för typgodkännande av en byggprodukt 

Använd Kiwas ansökningsblankett för nytt typgodkännande och bifoga följande underlag:

 • Produktdefinition – ritningar, ingående detaljer, recept eller motsvarande
 • Rapport från provning av väsentliga egenskaper enligt en provningsstandard
 • Rutiner för tillverkningsstyrningen och provning med journalföring under tillverkningen
 • Installationsanvisning och i förekommande fall användaranvisning
 • Uppgift om farliga ämnen – om sådana finns i produkten eller avges av produkten vid användning


I samband med ansökan ska även följande uppgifter lämnas:

 • Vilken organisation som ska vara innehavare av typgodkännandet
 • Vilken person i organisationen som ska vara Kiwa Sveriges kontaktperson
 • Produktens varunamn/varumärke som ska användas på marknaden
 • Varianter på samma produkt/produktfamilj
 • Produktens avsedda användning i byggnaden


Handläggare på Kiwa Sverige bedömer, enligt regelverket för ackreditering, det insända underlaget om och hur produkten uppfyller de svenska kraven enligt regelverket. Det kan bli en begränsning eller utökning av produktens avsedda användning beroende på de resultat som verifierades vid provningen.

Installationsanvisningen för produkten är mycket viktig. Anledningen är att om en produkt installeras felaktigt så kan resultatet bli att byggnadens tekniska egenskaper inte blir säkerställda.

Typgodkända produkter är försedda med krav på märkning. På typgodkänd produkt, på kartongen eller i medföljande dokument ska denna märkning appliceras. I märkningen ska bland annat Boverkets varumärke för typgodkännande, ”Gaffeln”, finnas.

När handläggaren är klar med bedömningen av byggprodukten så presenteras ärendet för en intern beslutande kommitté. Ansvarig för produktområdet tar beslut om utfärdande av ett typgodkännande eller om ytterligare utredning måste göras innan typgodkännandet kan beviljas. Ett typgodkännande beviljas under en period om högst fem år. Efter de fem första åren kan typgodkännandet förlängas i perioder om fem år. Vid en förlängning av ett typgodkännande är förfarandet enklare än vid första tillfället för utfärdandet av typgodkännandet – om inte produkten är ändrad väsentligt.

Innehavaren av typgodkännandet kan få sitt certifikat indraget om produkten ändras väsentligt, om den årliga tillverkningskontrollen under giltighetsperioden inte uppfyller kraven eller om typgodkännandet har utfärdats på oriktiga uppgifter från den sökande. Typgodkännandet kan förnyas efter en ny ansökan när anledningen till tillbakadragandet är åtgärdad av den tidigare innehavaren.

Det kan naturligtvis också bli beslut om avslag om utfärdande av ett typgodkännandebevis, om inte produkten uppfyller kraven.