Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op:

  • vooraf vervaardigde geopolymeerbeton producten
  • geopolymeerbeton voor ter plaatse gestorte producten

die kunnen worden toegepast:

  • in bouw(-werken);
  • in of op de (land)bodem;
  • in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam,

Het gaat hierbij om producten die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren. De producten vallen onder vormgegeven bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor wie?

Leveranciers van geopolymeerbeton- producten en leveranciers van geopolymeerbeton

Wanneer nodig?

Indien de wettelijke verplichting van het Besluit bodemkwaliteit geldt: wanneer geopolymeerbeton producten toegepast worden in toepassingsgebieden die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

Een erkend NL-BSB productcertificaat op basis van BRL 5077, geldt als wettig bewijsmiddel om aan te tonen dat aan het Besluit bodemkwaliteit wordt voldaan.

Processtappen

Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in de beoordelingsrichtlijn opgenomen producteisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

  • Monsteronderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit;
  • Indien er sprake is van deelname aan een (bestaand) cluster, wordt nagegaan of voldaan wordt aan de toelatingsvoorwaarden van het betreffende cluster;
  • Vaststelling van de keuringsfrequenties van de te onderzoeken parameter;
  • Beoordeling van het gedocumenteerde kwaliteitssysteem en de implementatie daarvan;

De beoordeling van de implementatie van het kwaliteitssysteem vindt plaats tijdens één bezoek aan de productielocatie. Tijdens dit bezoek wordt ook een monsterneming voor het monsteronderzoek uitgevoerd.

Gecertificeerde bedrijven