Ook mogen gecertificeerde installatiebedrijven op basis van deze beoordelingsrichtlijn onder voorwaarde per installatie de Kiwa-verklaring “Veilig drinkwaterlocatie” afgeven; voorwaarde is dat het installatiebedrijf op locatie het mandaat heeft om installaties/toestellen die op de installatie van certificaathouder zullen worden aangesloten, te controleren en zo nodig eigenaren/exploitanten ervan dwingende aanwijzingen te kunnen geven in het belang van de drinkwaterveiligheid op de locatie.

Deze BRL is van belang voor o.a Installateurs, organisatoren van (tijdelijke) evenementen, gemeenten, vergunningverleners, drinkwaterbedrijven.

Voor tijdelijke drinkwaterinstallaties die na verloop van tijd weer worden verwijderd op locaties waar niet of maar deels gebruik kan worden gemaakt van bestaande vaste installaties voor toepassingen zoals drinkwatertappunten, wastafels, toiletten en/of douches. Te denken valt aan evenementen zoals festivals, sportmanifestaties, tentoonstellingen, beurzen, tijdelijke campings, kermissen, circussen etc.

Met het inhuren van een gecertificeerd installatiebedrijf kunnen vergunningverleners, organisatoren en bezoekers van evenementen erop vertrouwen dat het drinkwater op de betreffende locatie veilig gebruikt kan worden. Installatiebedrijven kunnen zich met het certificaat in de markt onderscheiden.

In de beoordelingsrichtlijn worden eisen gesteld aan de tijdelijke drinkwaterinstallatie èn aan het installatiebedrijf dat deze aanlegt. Als een installatiebedrijf en de door haar aangelegde installaties aan de eisen voldoen, kan het installatiebedrijf hiervoor gecertificeerd worden en mag het de door haar aangelegde installaties, onder voorwaarde, “Veilig drinkwater locatie” noemen. Installatiebedrijf en (steekproefsgewijs) installaties worden jaarlijks door Kiwa gecontroleerd.

De certificering van de installatiebedrijven bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Controles”.

Toelatingsonderzoek

Tijdens het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat toetsen certificatie-deskundigen van Kiwa de organisatie aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn BRL-K14036 “Tijdelijke drinkwaterinstallaties”.

Het gaat om beoordeling, tijdens een kantooraudit, van onderdelen van het kwaliteitssysteem zoals het IKB-schema, kwalificaties, training en competenties van het personeel, meet- en beproevingsmiddelen, documenten en procedures en werkinstructies.

Tevens zal een audit op een projectlocatie plaatsvinden van een door de aanvrager ontworpen, aangelegde, in gebruik gestelde en beheerde tijdelijke installatie.

Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige beoordelingen.

Controles

In het certificaat is vastgelegd dat Kiwa beoordelingen zal uitvoeren. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om te verifiëren dat de processen blijvend voldoen aan de eisen in de BRL-K14036 en zo een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden. Het betreft jaarlijkse kantooraudit en 1 of meer audits op projectlocatie; dat laatste afhankelijk van het aantal projecten dat jaarlijks wordt uitgevoerd.