‘Een beheerst proces is een veilig proces!’

BAM DLP scoort verlenging certificering vijfde trede Safety Culture Ladder

Met de Safety Culture Ladder (SCL), voorheen bekend onder de naam Veiligheidsladder, kunnen organisaties stapsgewijs hun bedrijfsprocessen en manier van werken veiliger maken. Bij de vijfde en laatste trede van de Safety Culture Ladder moet dat veiligheidsniveau zó hoog zijn, dat certificering daarvan lange tijd als onhaalbaar werd gezien. BAM DLP, onderdeel van BAM Infra Nederland, bewees het tegendeel en certificeerde zich in 2019 als eerste ter wereld tegen SCL, trede 5. Een prachtprestatie, die het bedrijf onlangs wist te evenaren door de certificering met een jaar te verlengen.

De Safety Culture Ladder werd ontwikkeld bij ProRail, maar wordt intussen ook buiten de spoorsector gebruikt door bedrijven die structureel willen werken aan veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Niet alleen in Nederland, maar ook in onder meer Duitsland, België, Frankrijk en Noorwegen. De norm, die wordt beheerd door NEN, wordt door grote aanbesteders als ProRail, TenneT en het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt bij de selectie van leveranciers. Vanaf 2022 wordt de Veiligheidscultuurladder in de bouwsector zelfs opgenomen als verplicht onderdeel in veel aanbestedingen en contracten. Dit is in 2019 afgesproken in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Veiligheidsbewustzijn

Met de Safety Culture Ladder meten organisaties hoe bewust, of juist onbewust, hun medewerkers omgaan met veiligheid en gezondheid en hoe processen zijn ingericht die daarmee samenhangen. Bij organisaties die willen werken aan veiligheid, wordt aan de hand van interviews en observaties de actuele situatie in kaart gebracht en gekoppeld aan een SCL-trede. Door het veiligheidsbewustzijn van medewerkers actief te stimuleren kan worden toegewerkt naar een hogere trede, plus eventueel de daarbij behorende certificering door een onafhankelijke erkende instantie als Kiwa.

Ambitie

Organisaties kunnen stapsgewijs toewerken van trede 1, waarin veiligheid nauwelijks extra aandacht krijgt, tot trede 5, waarin veiligheid volledig is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Dat BAM DLP voor dat laatste zou gaan, stond voor Kommer den Uil, hoofd KAM bij BAM Infra Nederland en manager bij BAM DLP al van meet af aan vast. ‘BAM DLP (Deskundige Leidinggevende Projecten, red.) coördineert binnen BAM Infra Nederland alle  bodemsaneringswerkzaamheden. Bij de oprichting van BAM DLP, in 2014, hadden we gelijk de ambitie om het beste DLP-bedrijf van Nederland te worden. Toen we in 2018 op zoek gingen naar een systeem om ons aan te benchmarken, kwamen we uit bij de Veiligheidsprestatieladder en wilden we eigenlijk direct op voor certificering volgens trede 5.’

Herinterpretatie

Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het behalen van de laatste trede van de SCL werd namelijk door de markt gezien als onhaalbaar en certificering werd zelfs tijdelijk on hold gezet, zodat de inhoud kon worden geherinterpreteerd. Het College van Belanghebbenden van de Safety Culture Ladder gaf de opdracht aan het College van Deskundigen (waaronder Kommer den Uil) en certificatie-instellingen (waaronder Kiwa) om de trede 5-eisen nog eens goed te bekijken en de auditcriteria te verduidelijken. Den Uil: ‘Naar aanleiding daarvan kwam er een nieuwe versie met een algemene beschrijving van trede 5, aanvullende termen en definities en een toelichting op de criteria en auditorrichtlijnen. Trede 5 kon hierdoor vanaf 1 juli 2019 écht gecertificeerd worden en amper een week later reikte Ronald Karel het certificaat namens Kiwa aan ons uit.’

Veiligheid in de genen

BAM DLP is één van de drie organisaties in Nederland met een SCL trede 5-certificering. Volgens de definitie betekent dit dat veiligheid volledig is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en vast onderdeel is bij reflectie en evaluatie, binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. ‘Veiligheid zit ons bij BAM DLP echt in de genen’, beaamt Kommer den Uil. ‘In onze ogen is een veilig proces een beheerst proces. Als BAM DLP lopen we daarmee voorop in de BAM- organisatie én daarbuiten. We zijn actief betrokken bij diverse branche-initiatieven en participeren  al jaren in de CROW-commissies die raakvlakken hebben met werken in of met verontreinigde bodem en bouwstoffen.’

Intrinsieke motivatie

Een commerciële prikkel om het hoogste Safety Culture Ladder-niveau na te streven is er volgens Den Uil niet. ‘Geen enkele opdrachtgever verlangt het, dus het levert ons geen cent meer op. Het komt puur voort uit de intrinsieke motivatie om zo veilig mogelijk te werken en er continu mee bezig te zijn om dit nog verder te verbeteren.’ Volgens Kommer den Uil valt het ook bepaald niet mee om op dit niveau gecertificeerd te zijn én te blijven. ‘BAM DLP is afgelopen jaren sterk gegroeid, van jaarlijks 150 naar meer dan 1400 opdrachten. Dat betekent dat je je veiligheidscultuur in stand moet zien te houden in een organisatie waarin veel nieuwe mensen instromen en die ook nog eens actief is in een branche waarin de marges onder druk staan. En we voelen dat de markt op ons blijft letten, dus het is onze uitdaging om het te blijven waarmaken!’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over veiligheid bij BAM op www.bamsafety.com. Of ontdek alles over de SCL op onze pagina over de Safety Culture Ladder.