12 januar 2023

Indendørs luftkvalitet - Dansk Halentreprise

Kunde hos Kiwa Inspecta – Dansk Halentreprise A/S

Evaluering af indendørs luftkvalitet i forbindelse med bæredygtighedscertificering af halbyggeri

Kiwa Bygningsanalyse har ekspertisen og erfaringen til at foretage præcise luftmålinger for bestemmelse af flygtige organiske stoffer, herunder af VOC’er (Volatile Organic Compounds) og aldehyder. Derfor blev Kiwa kontaktet af Dansk Halentreprise, der skulle bruge hjælp med luftmålinger i et nyt halbyggeri til en efterfølgende DGBN-certificering.

 Kiwa Bygningsanalyse blev kontaktet af Stine Kaasing Munk, Dansk Halentreprise A/S, da man ønskede at få sit nye halbyggeri DGNB-certificeret. Opgaven omfattede prøvetagning og målinger for VOC’er og aldehyder, som skal ske senest 28 dage efter afleveringsforretningen foretages, for at man kan opnå det maksimale antal point i henhold til DGBN-certificeringen.

Stine Kaasing Munk, Dansk Halentreprise A/S er bekendt med vigtigheden af, at målingerne af luftkvaliteten foretages korrekt. Derfor var det en prioritering for Dansk Halentreprise at samarbejde med en kompetent partner som Kiwa Inspecta, for at sikre, at luftmålingerne udførtes i henhold til de krav, som er opstillet i DGNB manualen.

DGNB-certificering

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er oprindeligt en tysk bæredygtighedscertificering af bygninger, som efterfølgende er blevet udbredt til flere lande i Europa. I Danmark blev den første danske version af DGNB-certificeringen lanceret i foråret 2012.

En certificering i DGNB-regi er en uvildig tredjepartsverificering af kvaliteten af et byggeprojekt. Det vil sige, at DGNB certificering er et kvalitetsstempel af bæredygtigheden i projektet.

Certificeringen består af 36 kriterier og herunder en række underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere bygningen. DGNB-certificeringen har 6 hovedområder:  Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Gennem certificeringen vægtes ovennævnte kriterier i forhold til hinanden, således at bæredygtighed i DGNB-perspektiv både handler om at score højt i de enkelte parametre, men også om at skabe balance mellem parametrene.

Måling af luftkvalitet i nyt halbyggeri - Kiwa Bygningsanalyse

Indendørs luftkvalitet

Hovedområdet social kvalitet (SOC) handler om at øge værdien af bygningen for brugerne – herunder brugertilfredshed, velbefindende, højere produktivitet og lavere sygefravær, som følge af bl.a. bedre indeklima, øget fleksibilitet, tilgængelighed for alle samt tryghed og sikkerhed.

Under dette hovedområde er der 8 vurderingskriterier, herunder kriterium SOC 1.2 ”Indendørs luftkvalitet” som skal sikre en indendørs luftkvalitet, der ikke har negative effekter på brugernes velbefindende og sundhed.

Den indendørs luftkvalitet evalueres først og fremmest ved en måling af de flygtige organiske forbindelser – VOC’er samt aldehyder – i rumluften.  Bygninger med en totalkoncentration af flygtige organiske stoffer (TVOC) på over 3.000 μg/m3 eller en samlet Risk-factor på over 2,5 kan ikke certificeres – de falder ind under det såkaldte ”knockout-kriterium”.

Kiwa Bygningsanalyse bistod Dansk Halentreprise med at få foretaget de rigtige prøvetagninger og målinger af VOC’er og aldehyder, og med at få etableret, at afgasningen af flygtige organiske stoffer og aldehyder i halbyggeriet ligger under ovennævnte ”knockout-kriterium” – og dermed kan Dansk Halentreprise A/S nu komme videre med den endelige DGNB-certificering.

Står I med en lignende sag, så kontakt Kiwa Bygningsanalyse for rådgivning, undersøgelse og analyse.

Luftmåleudstyr i nyt halbyggeri - Kiwa Bygningsanalyse

Måleinstrumenter til bestemmelse af luftkvalitet - Kiwa Bygningsanalyse