Teostame järgnevate isikute vastavushindamist ja tõendamist (isikute sertifitseerimist):

  • surveseadmetööd, gaasitööd või masinatööd tegevad isikud;
  • surveseadme, gaasipaigaldise või masina kasutamise järelevaatajad;
  • auditid tegevad isikud*;
  • elektri- ja käidutöid tegevad isikud.

Pädevustunnistuse saamise eeldused

Pädevustunnistuse saamiseks peavad isikul olema täidetud nõuded haridusele, erialasele ettevalmistusele ja töökogemusele ning sooritatud pädevuseksam.

Pädevuseksamile lubamise eelduseks on vastava hariduse, erialase ettevalmistuse ja töökogemuse nõuete täidetus. Pädevuseksami korraldamine toimub vastavalt pädevuseksami korrale (leiate kõrvalmenüüst).

*Auditi tegev isik peab olema läbinud auditi tegemise praktilise väljaõppe kestvusega vähemalt kolm kuud. Kinnituse auditite tegemise praktilise väljaõppe läbimise kohta peab andma väljaõpet juhendanud vastava pädevusega auditi tegija. Kinnitus peab sisaldama andmeid vastavate auditi objektide ja auditi liikide kohta. Kui eelnev töökogemus on otseselt seotud mõne määruse nr 88 "Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isikukompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded" § 10 lg 4 nimetatud valdkonnaga, siis võib auditi tegemise praktilise väljaõppe kestvust vähendada kuni 50% ulatuses.

Eksamile pääsemise tingimuseks on eksamitasu laekumine vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse peale taotluse vastuvõtmist eksamikorraldaja poolt.

Pädevuseksam toimub Tallinnas aadressil Teaduspargi 8 igal neljapäeval elektrivaldkonnas kell 10:00 ja tehnikavaldkonnas kell 13.00. Meie piirkondlikes kontorites toimub pädevuseksam vastavalt vajadusele.

Eksamiküsimustikud põhinevad pädevuseksami temaatikatel. Temaatikad leiate kõrvalmenüüst.

Toimingud pädevustunnistuse kehtivuse lõppemisel

Pädevustunnistuse kehtivuse lõppedes on taotlejal õigus oma jätkuvat kompetentsust tõendada kahel viisil, uue sertifikaadi väljastamisega läbides sertifitseerimistoimingud esmase sertifitseerimise mahus või läbides resertifitseerimise alljärgnevate eeltingimuste täidetuse puhul.

  • pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatus ei laiene;
  • tuleb teha vähendatud mahus kirjalik eksam (täpsem info eksamijuhendis) ning osaleda eelneva kolme aasta jooksul täiendkoolitustel järgnevas mahus:
  1. elektripaigaldise käit ja elektritöö − 24 akadeemilist tundi
  2. gaasitöö, surveseadmetöö, masinatöö − 12 akadeemilist tundi
  3. auditi tegemine − 24 akadeemilist tundi
  4. auditi kohustusega gaasipaigaldise, masina või surveseadme kasutamise järelevaataja − 6 akadeemilist tundi.

Taotlejal tuleb esitada koos taotlusega Kiwa Inspecta’le tõendusdokumendid viimase kolme aasta jooksul sertifitseeritud valdkonna erialase täiendkoolituse eduka läbimise kohta. Täiendkoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja kui asjakohane, siis sisaldama ka resertifitseerimisperioodil toimunud õigusaktide muudatusi.

MÄRKUS: Taotluse juurde peab auditi taotleja esitama:

1. Tööde nimekiri tehtud audititest viimase resertifitseerimisperioodi jooksul.

Taotlejal on võimalik resertifitseerimistoiminguid teostada kolme kuu jooksul peale tunnistuse kehtivuse lõppu. Olemasoleva tunnistuse kehtivust see ei mõjuta ja tunnistus kehtib sellel näidatud kuupäevani.

Pädevustunnistus

Pädevustunnistuse omandamisel tuleb sõlmida sertifitseeritud isikuga sertifitseerimistingimuste leping.

Sertifitseerimistingimuste täitmise leping  sõlmitakse taotluse allkirjastamisega ning hakkab kehtima alates pädevustunnistuse saamisest, kuni selle kehtivusaja lõpuni või lõpetamiseni.

Peale tunnistuse väljastamist sisestatakse tunnistuse andmed 10 tööpäeva jooksul Tehnilise Järelevalve registrisse, mis on avalikuks tehtud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel https://www.ttja.ee//et/e-teenindusse-sisenemine

Pädevustunnistus väljastatakse 5 aastaks.

Taotlused

Tehnika

Surveseadme kasutamise järelevaataja taotlus 
Surveseadmetööd tegeva isiku taotlus
Masina kasutamise järelevaataja taotlus
Masinatööd tegeva isiku taotlus
Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja taotlus
Gaasitööd tegeva isiku taotlus

Auditit tegev isiku taotlus

Elektrivaldkond

Elektriala personali pädevustunnistuse taotlused: esmakordne,resertifitseeriminelaiendaminetöökogemuse kirjeldus.


Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.