Üldised tingimused

Meie ÜLDISTE MÜÜGI- JA LEPINGUTINGIMUSTEGA saate tutvuda allpool:

1. Üldised tingimused  ET

2. Üldised tingimused ENG

Inspecta Estonia OÜ üldised müügi- ja lepingutingimused

 

1. Üldtingimused / General conditsions

Kõigi Inspecta Estonia OÜ (edaspidi Kiwa Inspecta) osutatavate teenuste suhtes kohaldatakse esiteks Kiwa Inspecta ja tellija vahelises lepingus sätestatud tingimusi, teiseks käesolevaid üldisi müügi- ja lepingutingimusi ning kolmandaks konsultatsiooniteenuse suhtes kohaldatavaid riiklikke üldtingimusi. Muus osas lähtutakse asjaomase (lepingu sõlmimise) riigi õigusest.

Tellimuse ulatus ja eesmärk määratletakse tarnetingimuste spetsifikatsioonide põhjal. Kui tellimuse ulatust ja sisu ei ole võimalik määratleda, võtab Ikiwa nspecta meetmeid, mida ta peab tellimuse täitmiseks vajalikuks. Muudatused töö ulatuses tuleb vormistada kirjalikult ja mõlemad lepinguosalised peavad need allkirjastama. 

Kiwa Inspectal on õigus üldisi tarnetingimusi muuta. Muudatused jõustuvad üks kuu pärast nende avaldamist Kiwa Inspecta kodulehel. /

All services supplied by Inspecta Estonia OÜ (hereafter Kiwa Inspecta) shall firstly be subject to; the Terms of Delivery laid down in the agreement between Inspecta and the Client; secondly to the present General Sales and Contract Terms and conditions, and thirdly to applicable national general conditions for consulting. In other respects the national law in the country in question (where the agreement is made) will be obeyed.

The scope and purpose of the commission shall be established on the basis of the specifications in the Terms of Delivery. Insofar as the scope and content of the commission may not be specified, Kiwa Inspecta shall carry out the measures that Kiwa Inspecta considers appropriate to the execution of the commission. Changes in the scope of the work shall be specified in writing and signed by both parties.

Kiwa Inspecta shall have the right to amend the general terms of delivery. The changes shall enter into effect one month after the publication on Kiwa Inpecta’s website.

2. Kiwa Inspecta kohustused /Kiwa Inspecta’s undertakings  

Kiwa Inspecta kohustub töötama professionaalselt ning tellimuse ulatusele ja eesmärgile vastava hoolsusega või kooskõlas üksikasjalike spetsifikatsioonidega. Inspecta kindlustab tellimuse täitmiseks vajaliku tööjõu, vajalikud materjalid ja seadmed ning tellija ei ole tarnetingimuste ega punkti 3 järgi kohustatud neid hankima. 

Kiwa Inspectal on õigus kasutada tellimuse täitmiseks allhankijaid. Allhankijate kasutamise korral vastutab nende töö eest Kiwa Inspecta, nii nagu ta oleks töö ise teinud. / 

Kiwa Inspecta shall perform the work in a professional manner and with the care and attention appropriate to the scope and purpose of the commission, or in line with detailed specifications. Kiwa Inspecta is responsible for supplying the labour, materials and equipment that is required for the performance of the commission and for the provision of which the Client is not responsible pursuant to the Terms of Delivery or to the provisions of Item 3.

Kiwa Inspecta is entitled to engage subcontractors for parts of the commission. In such cases, Kiwa Inspecta shall be liable for the work of such subcontractors as for its own.

3. Tellija kohustused / The Client’s undertakings  

Tellija on kohustatud looma Kiwa Inspectale tingimused tellimuse tõhusaks täitmiseks, sealhulgas teavitama Inspectat aegsasti kõigist olulistest asjaoludest, esitama Kiwa Inspectale kõik tellimuse täitmiseks vajalikud dokumendid ja teatama Kiwa Inspectale töö tegemise koha.

Tellija vastutab tööohutuse eest tellija ruumides ja/või tellija vara hõlmava töö tegemise ajal. Tellija on kohustatud näiteks koordineerima ohutusabinõusid ja teavitama Kiwa Inspecta personali kõigist kehtivatest ohutuseeskirjadest enne tellimuse täitmise alustamist. Lisaks on tellija kohustatud kehtestama põhjalikud ohutusabinõud, et tagada töökeskkonna ohutus ja vastavus asjaomastele õigusaktidele.

The Client is to ensure that Kiwa Inspecta is given the conditions to complete its commission efficiently by informing Kiwa Inspecta of any and all circumstances of significance to the commission in good time, by providing Kiwa Inspecta with all documents necessary to the performance of the commission, and by supplying Kiwa Inspecta with a location in which to carry out the work.
The Client is responsible for the safety during work at the Client’s premises and/or involving the Client’s property. The Client shall, for example, co-ordinate safety measures and inform Kiwa Inspecta’s staff of all applicable safety regulations prior to the commencement of the commission. Moreover, the Client is to adopt comprehensive safety measures to ensure that the working environment is safe and in line with the relevant legislation.

4. Konfidentsiaalsus /Confidentiality

Kumbki lepinguosaline ei tohi avaldada kolmandatele isikutele teavet teise lepinguosalise finantsseisundi, tegevuse, teenuste ja toodete kohta. See säte ei hõlma aga avalikku teavet, teise lepinguosalise nõusolekul avaldatud teavet, õigusliku korralduse tagajärjel avaldatud teavet ja akrediteerimise või teavitamise tulemusel avaldatud teavet.

Klient on kohustatud tagama, et ta ise või tema töötajad ei avalda kolmandale poolele mingit teavet tellimuse täitmisega seotud tegevuse kohta ja et kliendile võimalikult edastatud teavet ei kasutata muul otstarbel kui vaid kliendi enda äritegevuse vajadusteks. /

Neither party may divulge to any third party information about the other party’s business situation, operations, services or products. This provision does not, however, apply to information which is of public knowledge, is made known with the approval of the other party, is made known as a result of legal imposition or ordinance, is made known as a result of conditions of accreditation or notification.
The Client and its employees are hereby obligated to refrain from divulging to third parties any information pertaining to methods related to the commission delivery, and that any information obtained by the Client shall not be used for any purposes other than those specifically related to the Client’s own business operations.

5. Vastutus / Liability

Kiwa Inspecta ei vastuta tootmise katkemisest tulenenud kahju eest, muu saamata jäänud tulu eest ega sissetuleku vähenemise eest, muu sarnase kahju eest, mida on raske ette näha, ega muu märkimisväärse kahju eest.              

Kiwa Inspecta vastutab otsese varalise kahju või tervisekahjustuste eest, mis on tellijale põhjustatud Inspecta eksimuse või hooletuse tõttu lepingule ja käesolevatele üldtingimustele vastava ülesande täitmisel.

Kiwa Inspecta maksimaalne vastutus kahju eest on sätestatud lepingus. Kui leping ei sisalda vastavat sätet, ei piirdu Kiwa Inspecta vastutus mingil juhul kogu tasuga, mida Inspectal oli õigus kõnealuse tellimuse täitmise eest saada.

Need piirangud ei puuduta juhtumeid, mis hõlmavad tahtlikku rikkumist või rasket hooletust.

Kiwa Inspecta kõrvaldab oma töö vead või puudused tasuta ja mõistliku aja jooksul, tingimusel, et puudused ei tulene tellija või tema allhankijate vigadest ja tellija teavitab Inspectat vigadest ja/või puudustest tõendataval viisil viivitamata, ent hiljemalt kolm (3) kuud pärast tellimuse täitmist. Selle tähtaja eiramisel aegub õigus nõuda, et Kiwa Inspecta parandaks vead ja puudused ning hüvitaks kahju.

Kui tellimuse täitmine Kiwa Inspecta poolt viibib, makstakse hüvitist üksnes juhul, kui lepinguosalised on selles sõnaselgelt kokku leppinud. / 

Kiwa Inspecta is not liable for damage resulting from any interruption in production or from other loss of revenue or from diminution of profits, or for other similar damage difficult to predict or other consequential damage.

Kiwa Inspecta is liable for direct damage to property or any personal injury caused to the Client due to Kiwa Inspecta’s error or negligence in the accomplishment of the task according to the contract and these General Terms and Conditions.

The upper limit of Kiwa Inspecta’s liability for damage is defined in the contract. If the contract does not contain such a stipulation, Kiwa Inspecta’s liability shall in no case exceed the total remuneration Inspecta was entitled to charge for the commission in question.

These restrictions do not however apply to cases involving malicious intent or gross negligence.

Faults or defects in Kiwa Inspecta’s work shall be corrected free of charge by Kiwa Inspecta within a reasonable period on condition that such defects do not stem from errors on the part of the Client or his subcontractors, and that the Client informs Kiwa Inspecta of faults and/or defects in question in a verifiable manner and without delay and in any case not lately than three (3) months of the completion of the commission. Non-observance of the deadline stated above shall cause the right to correction of faults, defects or damages by Kiwa Inspecta to lapse.

Should the performance of the commission, for which Kiwa Inspecta is responsible, be delayed, compensation shall only be paid in the event that the parties have expressly agreed to the same.

6. Hinnakiri / Pricelist

Kiwa Inspectal on hinnakiri, milles on sätestatud põhimäärad, mida kohaldatakse ettevõtte teenuste müügi suhtes, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse kokkuleppehinda või aastast lepingut. Kiwa Inspectal on õigus teenuste hinnakirja muuta. / 

Kiwa Inspecta has a pricelist, which shall state the basic rates applicable to sale of services of the company, unless a special quote or an annual contract is applicable thereto. Kiwa Inspecta shall have the right to amend the services pricelist.

7. Maksetingimused /  Invoicing- Payment 

Makseid tehakse vastavalt tarnetingimustes sätestatud maksegraafikule. Kui maksegraafikut pole, on Kiwa Inspectal õigus saada nädalasi osamakseid sellest osast kogu tasust, mis vastab tehtud töö väärtusele. Kui tellimuse täitmine vältab alla ühe kuu, esitatakse tellijale arve pärast tellimuse täitmist.

Kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb arved tasuda neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast arve väljastamist. Kui lepinguosalistel on seoses arve mõne osaga eriarvamusi, tuleb tasuda vaidlustamata osa. Maksmisega viivitamise korral arvestatakse tasumata summalt intressi, milleks on baasmäär, millele lisandub kaheksa (8, Soomes 7) protsendipunkti.

Kui maksmisega viivitamise tõttu kannab Kiwa Inspecta meeldetuletuste saatmise, võla sissenõudmise või muude õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud kulusid, on tellija kohustatud need kulud hüvitama. Lisatöö või kokkulepitud töös esinevate kõrvalekallete eest, mille põhjuseks on vale- või puuduliku teabe andmine Inspectale, esitatakse arved tellimuse täitmise ajal kehtiva Kiwa Inspecta hinnakirja kohaselt.

Kui enne tellimuse täitmist või tellimuse täitmise ajal peaks olema alust arvata, et tellija ei saa või ei taha täita maksekohustust, on Kiwa Inspectal õigus nõuda tasumise tagatist. Kui selle andmisest keeldutakse, on Kiwa Inspectal õigus tühistada tellimus ja võtta tagasi kõik väljastatud sertifikaadid. /

Payment shall be made in line with the payment plan which is specified in the Terms of Delivery. If there is no payment plan, Kiwa Inspecta shall be entitled to receive part-payment once a week for that part of the total fee equivalent to the value of the work performed. For commissions lasting less than one month, the Client will be invoiced on the completion of the commission.

In the absence of any statement to the contrary, invoices shall fall due for payment fourteen (14) days after invoice date. Should the parties disagree about any part of the invoice, the non-contested amount shall be paid. In the event of the late payment, penalty interest shall be charged in the amount of the base rate plus eight (8 (in Finland 7)) percentage points.

Should late payment cause Kiwa Inspecta to incur costs for reminders, debt collection or other legal measures, said costs will be invoiced to the Client. Additional work or deviations to the agreed work resulting from Kiwa Inspecta having received incorrect or incomplete information shall be invoiced in line with the Kiwa Inspecta pricelist applicable at the time of performance of the commission.

Should a reason arise, before or during the performance of the commission, to believe that the Client will be either unable or unwilling to fulfil the obligation to pay, Kiwa Inspecta shall be entitled to request security for payment. Should such be refused, Kiwa Inspecta shall be entitled to cancel the commission and recall any certificates issued.

8. Ennetähtaegne ülesütlemine / Untimely termination 

Kummalgi lepinguosalisel on õigus leping üles öelda, kui teine lepinguosaline paneb toime olulise lepingurikkumise ega suuda seda kõrvaldada kolmekümne (30) päeva jooksul pärast kirjaliku teate saamist lepinguosaliselt, kelle õigusi rikuti. Lepinguosalisel, kelle õigusi rikuti, on õigus saada hüvitist.

Kui tellija ütleb lepingu üles, on Inspectal õigus saada tasu vastavalt sel ajal kehtinud hinnakirjale tellimuse selle osa eest, mis on lepingu ülesütlemise ajaks täidetud, sealhulgas hüvitist kulude eest, mis on kantud tellimuse täitmise ettevalmistamiseks, ja muude kulude, näiteks reisikulude eest.

Kui Kiwa Inspecta ütleb lepingu üles, on tal õigus hüvitisele sellises ulatuses, mille puhul võib eeldada, et tellija saab tehtud töö tulemusi kasutada. Makstav hüvitis peab katma vähemalt kiwa Inspecta kulud. /

Both parties shall be entitled to terminate the contract in the event that the other party commit material breach of contract and fail to remedy the situation within thirty (30) days of having received written notification to do so from the injured party. The injured party is entitled to compensation.

Should the Client terminate the contract, Kiwa Inspecta shall be entitled to remuneration – in line with the price list applicable at that time – for such part of the commission as may have been completed up to the time of termination inclusive costs achieved by the preparation of the commission and other for example travelling costs.

Should Kiwa Inspecta terminate the contract, Kiwa Inspecta shall be entitled to compensation to the extent that the results of the work completed can be assumed to be of use to the Client. Compensation paid must, as a minimum, cover Kiwa Inspecta’s costs.

9. Kindlustus / Insurance

Lepinguosaliste käesolevatest tingimustest tulenev vastutus peab olema kindlustatud. Kiwa Inspectal on kindlustuskaitse kahjude vastu, mille põhjuseks on hooletus nõu andmisel või erialases tegevuses (erialane vastutuskindlustus), ning kindlustuskaitse hooletusest põhjustatud tervisekahjustuste ja varalise või kapitalikahju vastu (üleilmne üld- ja tootja vastutus).

Kiwa Inspecta üleilmse üld- ja tootja vastutuse kindlustuskaitse piirdub 5 000 000 euroga, hoolsuskohustuse kindlustuskaitse 1 000 000 euroga (teisene kindlustuskaitse), puhta finantskahju kindlustuskaitse 1 000 000 euroga ja erialane vastutuskindlustus 5 000 000 euroga. Soovi korral on võimalik esitada vastavate piirmääradega poliisid. / 

Both parties shall have insurances that cover the responsibility laying in these terms and conditions. Kiwa Inspecta has insurance for damage attributable to negligence or neglect in its advice or professional performance (Professional Indemnity), as well as for any other injuries to persons, damage to property or capital damage attributable to negligence or neglect (Global General and Products Liability).

Inspecta´s liability for Global General and Products Liability is limited to 5 000 000 €, for Care, Custody and Control to 1 000 000 € (secondary cover), for Pure Financial Loss to 1 000 000 € and for Professional Indemnity (Consultant´s liability) to 5 000 000 €. The relevant policies with limitations can be presented on request.

10. Vääramatu jõud / Force majeure

Kui Kiwa Inspectal ei ole temast sõltumatutel asjaoludel võimalik täita käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi ja Kiwa Inspectalt ei saa mõistlikult eeldada nende asjaoludega arvestamist ega nende tagajärgede ärahoidmist või kõrvaldamist, loetakse vastavaid asjaolusid tellimuse täitmise edasilükkamist õigustavaks ja edasilükkamise tagajärgi vabandavaks aluseks. Kui tellimuse täitmise aega pikendatakse üle kuue (6) kuu, on mõlemal lepinguosalisel õigus leping viivitamata üles öelda. Kui tellija ütleb lepingu üles, on Kiwa Inspectal õigus hüvitisele. /

If Kiwa Inspecta is prevented from fulfilling its obligations pursuant to the present agreement by circumstances beyond Kiwa Inspecta’s control, which Kiwa Inspecta could not reasonably have been expected to have taken into account, and of which the results could not reasonably have been avoided or overcome, such circumstances shall be considered grounds for indemnity with regard to postponement of the performance and indemnity against any and all consequences of such. Should the time of performance be postponed by more than six (6) months, either party shall be entitled to terminate the contract with immediate effect. In the event that the Client terminates the contract, Kiwa Inspecta shall be entitled to compensation.

11. Autoriõigused / Copyright

Kui ei ole lepitud kokku teisiti, kuuluvad kõigi tellimuse täitmisega seoses loodud dokumentide ja arvutitarkvara, tellimuse täitmise käigus ehitatud seadmete, näidiste ja prototüüpide ning kõigi muude tellimuse täitmisel välja töötatud toodete autoriõigused Inspectale. Kliendil on eelnimetatu suhtes kasutusõigus äritegevuseks vajalikus ulatuses. /

Unless otherwise agreed, Kiwa Inspecta retains and shall retain the copyrights to all documents and computer programs produced as well as any equipment, models and prototypes developed and any products made in connection with the commission delivery. The client shall have the right of usufruct for the above-mentioned items to the extent required for doing business.

12. Käesolevate tingimustega vastuolus olevad lepingud / Non-conforming agreements

Kõik projekti puudutavad lepingud, mis on käesolevate tingimustega vastuolus, sõlmitakse kirjalikult ja neile kirjutavad alla mõlema lepinguosalise esindajad. /

Any and all agreements concerning conditions for the project that do not conform to the present terms and conditions shall be made in writing and signed by both parties.

13. Ametiasutuste otsused / Decisions by the authorities

Kiwa Inspecta jätab enesele õiguse muuta hindu vastavalt ametiasutuste otsustele, mis võivad mõjutada teenuste sisu, tuua kaasa muudatusi arvete esitamisel või mõjutada hindu muul moel. / 

Kiwa Inspecta reserves the right to alter prices on the basis of decisions by the authorities that may affect the content of its services, result in changes in invoicing, or otherwise affect prices.

14. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine / Applicable legislation – disputes

Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse Eesti õigust ja kõik vaidlused lahendatakse selle riigi kohtus kooskõlas kehtiva õigusega. /

The present agreement shall be subject to Estonian national law, and any and all disputes shall be decided by a public court of law in accordance with the applicable legislation.