Õigusaktid

Seadme ohutuse seadus 

 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 95 " Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele"
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 91 "Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 88 "Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded" 
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 87 "Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded"
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 86 "Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele" 
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 74 "Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded" 
 • Vabariigi Valitsuse määrus nr 184 "Võrgueeskiri"
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 18 "Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord"
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 17 "Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded"
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 23 "Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord"
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 59 "Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele"
 • Elektrituruseadus 
 • Toote nõuetele vastavuse seadus
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 11 "Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord"
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 103 "Plahvatusohutsoonide määramise nõuded"Ehitusseadustik
 • Majandus- ja taristusministri määrus nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded"
 • Majandus- ja taristusministri määrus nr 62 "Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile"
 • UUS!Siseministri määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele"
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 49 "Ehitusmaterjalidele ja- toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord"
 • Mõõteseadus
 • Vabariigi Valitsuse määrus nr 208 "Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis"
 • Majandus- ja taristuministri määrus nr 29 "Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded"
 • Kiirgusseadus
 • Täiskasvanute koolituse seadus
 • Autoveoseadus 
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

 

Direktiivid/Määrused

Ehitusmäärus nr 305/2011

Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed

Direktiiv 2010/35/EL, Transporditavad surveseadmed (ADR) 

Direktiivi 2014/29/EL Lihtsad surveseadmed 

Direktiiv 2014/33/EL Liftid

Määrus 2016/426 Gaasikütust põletavad seadmed (hakkab kehtima alates 21.04.2018) UUS! Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus

Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge seadmed (LVD)

Mõõtevahendite direktiiv 2014/32/EL

Mõõtevahendite direktiiv 2004/22/EÜ ja selle lisa MI-003 Elektriarvestid