Privaatsuspoliitika

Kiwa eesmärk on usalduse loomine ja seetõttu on teie privaatsus meile oluline. Selles privaatsusavalduses selgitame, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid kogume ja milleks me neid kasutame.

Kiwa pakub laia valikut tooteid ja teenuseid, mille kohta see avaldus kehtib. Seda privaatsusavaldust vaadatakse üle ja ajakohastatakse regulaarselt, kuna meie tooted ja teenused võivad muutuda.

Kiwa investeerib teie privaatsuse tagamisse, suurendades töötajate ja töövõtjate teadmisi, professionaalsust ning eetikat. Teie isikuandmete piisava kaitse tagamiseks võetakse asjakohaseid meetmeid.

Kes me oleme?

Oleme TIC-turul (katsetamine, inspekteerimine ja sertifitseerimine) üks peamisi globaalseid tegijaid. Koos teiega loome usalduse, kvaliteedi ja arengu.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kiwa kogub isikuandmeid, et saaksime pakkuda teile meie tooteid ja teenuseid. Kogutud isikuandmed varieeruvad sõltuvalt pakutava toote või teenuse olemusest. Kõige tavalisemate andmete hulka kuuluvad muu hulgas teie nimi, kontaktandmed, nagu e-posti aadress, telefoni- või mobiiltelefoni number, (ettevõtte) asukoht, vanus või sünniaeg ja elukohariik. Delikaatseid isikuandmeid töödeldakse ainult juhul, kui see on selgesõnaliselt nõutav, ja seaduse piires.

Esitate mõne sellise teabe meile otse, kui tellite Kiwalt uudiskirju või muid regulaarseid teateid, palute meilt pakkumisi toodete või teenuste kohta või nõustute pakutavate toodete või teenuste tarnega. Mõned teie andmed saame ka oma avalike veebisaitide jälgimisküpsiste abil. Lisaks võime saada teie andmeid ka kolmandatelt osapooltelt, nt kui teie tööandja registreerib teid seoses teatud koolituste või sertifikaatidega.

Milleks me teie isikuandmeid kasutame?

Kiwa kogub oma sise-eeskirjade alusel ainult töötlemiseks vajalikke isikuandmeid. Töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul või vajaduse korral, näiteks lepingu täitmisel, seaduslike kohustuste täitmisel, ülesannete täitmisel seoses avaliku huviga või seoses oma õigustatud huvidega.

Teie isikuandmed on vajalikud ühe või mitme järgmise ärilise eesmärgi jaoks:

  • hindamine ja aktsepteerimine kliendina, tarnijana või äripartnerina;
  • toodete ja/või teenuste arendamine ning täiustamine;
  • kokkulepete sõlmimine ja täitmine klientide, tarnijate ja äripartneritega;
  • suhete juhtimine ja turundus;
  • äriprotsesside läbiviimine, sisejuhtimine ja juhtimise aruandlus;
  • tervis, ohutus, turvalisus ja terviklikkus;
  • seaduse järgimine;
  • üksikisikute eluliste huvide kaitse.

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, siis on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kus teie isikuandmeid hoitakse?

Kiwa kasutab teie isikuandmete töötlemiseks kolme peamist võimalust: kohapealne Kiwa andmekeskus, võrguteenus peamistelt pakkujatelt ja rakendused (pilv), mida pakuvad valitud kolmandad osapooled konkreetsete toodete ja teenuste jaoks. Kiwa kasutab teie isikuandmete piisava turvalisuse tagamiseks ranget julgeolekupoliitikat. Kui kasutame võrgupakkujat, siis teeme alati koostööd valdkonna liidrite või teiste osapooltega, kes järgivad ELi õiguset ja kes rakendavad laialdasi turvalisuse ja privaatsuse meetmeid.

Isikuandmete hoidmise aeg sõltub töötlemise tüübist, mille jaoks andmed vajalikud on. Hulga meie toodete ja teenuste puhul on teie isikuandmed pideva protsessi osaks, mistõttu teie isikuandmeid säilitatakse kuni selle protsessi lõppemiseni. Kõikidel muudel juhtudel kustutatakse teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui need on oma eesmärgi täitnud, v.a juhul, kui mingit seaduslikku hoidmisaega ei kohaldata.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Kiwa üldiselt ei jaga andmeid teiste inimestega, kes koguvad ja kasutavad isikuandmeid oma (äri) eesmärkidel. Et Kiwa saaks teile pakkuda tooteid ja teenuseid, võivad kolmandad osapooled vajadusel saada meilt teavet. Võime jagada teie isikuandmeid osapooltega, kes on seotud meie toodete ja teenustega. Delikaatseid isikuandmeid üldjuhul ei jagata, v.a juhul, kui rangelt järgitakse seaduslikke erandeid või hädaolukorras, kus teie olulisi huve teenib kõige paremini asjakohase teabe jagamine.

Kellel on juurdepääs teie andmetele?

Kiwa pakub Kiwa-sisest juurdepääsu piiramist ja me eeldame, et ka kolmandad osapooled piiravad teie isikuandmetele juurdepääsu samaväärselt ja teadmisvajadusele põhinevalt. See tähendab, et seda võivad teha ainult need, kes tegelikult aktiivselt teie andmeid töötlevad. Teadmisvajadus tähendab, et me usaldame isikuandmete töötlemise ainult neile, keda oleme akrediteerinud kui isikuid, kellel on sellistele andmetele juurdepääs. Me laiendame seda oma tarnijatele või kolmandatele osapooltele, kellega koostööd teeme.

Teie õigused üksikisikuna

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) annab teile õigustekogumi. Need individuaalsed õigused on sätestatud GDPRis ja Kiwa peab neist kinni.

Nende õiguste hulka kuulub õigus saada teavet isikuandmete kogumise, juurdepääsuõiguse ja andmete parandamise kohta, kui need on ebatäpsed. Samuti võib GDPRis teatatud asjaoludel nõuda teie isikuandmete kustutamist või töötlemist. Lisaks on teil õigus oma isikuandmete töötlemise või automatiseeritud otsuste tegemise ja profiilimise suhtes vastuväiteid esitada, Peale sellei on teil õigus andmete teisaldamisele.

Lisaks eelnimetatud õigustele on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Teave selle privaatsusavalduse kohta

See Kiwa privaatsusavalduse versioon loodi veebruaris 2018.

Muudatuste kehtimisel uuendame seda privaatsusavaldust. Oluliste muudatuste esinemisel avalduses või viisis, kuidas Kiwa teie isikuandmeid kasutab, teavitame teid sellest, avaldades selgelt sellised muudatused oma veebisaidil või saates teile otse teate.

Kui selle Kiwa privaatsusavalduse ja kliendi ning Kiwa vahelis(t)e lepingu(te) tingimuste vahel esineb vastuolu, siis on lepingutingimused ülimuslikud.

Teatud Kiwa üksuste korral võib olla vajalik kohaldada täpsemat privaatsusavaldust ja seda teile isikuandmete töötlemise korral ka pakutakse.

Teil on küsimusi seoses Kiwa privaatsuseeskirjadega?

Kui Teil on endiselt küsimusi meie privaatsuspoliitika kohta, siis palun võtke ühendust meie grupi Informatsiooni Turavlisuse ja Privaatsuse üksusega security@kiwa.com