Privaatsuspoliitika

Kiwa sihiks on luua usaldust ja seetõttu on teie privaatsus meie jaoks oluline. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitame teile, mis laadi isikuandmeid me kogume, kuidas me neid kogume ja milleks neid kasutame. Kiwa pakub suurt valikut tooteid ja teenuseid ning see avaldus kehtib nende kõigi kohta. Käesolev privaatsuspoliitikas vaadatakse korrapäraselt üle ja seda uuendatakse sedamööda, kuidas meie tooteid ja teenuseid võidakse arendada. Kiwa investeerib teie turvalisuse kindlustamisse, suurendades oma töötajate ja töövõtjate teadmisi, professionaalsust ja eetikat ning rakendab meetmeid, et tagada teie isikuandmetele piisav kaitse.

Kes me oleme?

Me oleme üks peamisi üleilmseid tegijaid TIC-turul (katsetamine, tehniline kontroll, sertifitseerimine). Me tahaksime koos teiega luua usaldust, kvaliteeti ja progressi.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kiwa kogub teie isikuandmeid, et võimaldada meil varustada teid oma toodete ja teenustega. Kogutud isikuandmed varieeruvad sõltuvalt toote või teenuse olemusest, millega me teid varustame või võime varustada. Üldiselt hõlmab see muu hulgas teie nime, kontaktandmeid, nagu e-maili aadress, telefoni- või mobiiltelefoni number, (ettevõtte) asukoht, teie vanus või sünniaeg ja riik, kus te elate. Tundlikku teavet töödeldakse ainult siis, kui see on sõnaselgelt nõutud, ja seadusega paikapandud piirangute piires. Osad nendest andmetest esitate te meile otse, tellides Kiwalt uudiskirju või muud korrapärast teavet, nõudes meilt toodete või teenuste pakkumisi või võttes vastu meie pakutavate toodete või teenuste tarneid. Osad teie andmetest saame ka oma avalikel veebilehtedel jälgimis­küpsiste kasutamisega. Juhuslikult võime saada andmeid ka kolmandatelt isikutelt, näiteks siis, kui teie tööandja registreerib teid konkreetsetele koolitustele või sertifitseerimistele. Milleks me teie isikuandmeid kasutame? Kiwal on põhimõte koguda ainult selliseid isikuandmeid, mida on töötlemiseks vaja. Me töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõus­olekul või juhtudel, mille puhul see on vajalik, nagu näiteks lepingu täitmine, seadusjärgsed kohustused, ülesande täitmine avalikes huvides või meie enda õigustatud huvides.

Me vajame teie isikuandmeid ühel või mitmel äritegevuse eesmärgil järgnevaist:

  • kliendi, tarnija või äripartneri hindamine ja heakskiitmine;
  • toodete ja/või teenuste väljatöötamine ja täiustamine;
  • klientide, tarnijate ja äripartneritega lepingute sõlmimine ja täitmine;
  • suhtehaldus ja turustamine;
  • äriprotsessi täideviimine, ettevõttesisene juhtimine ja juhtimisalane aruandlus;
  • töötervishoid, ohutus, turvalisus ja terviklus;
  • seaduste täitmine;
  • üksikisikute eluliste huvide kaitsmine.

Siis ja juhul, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kus teie isikuandmeid hoitakse?

Kiwa kasutab ära teie isikuandmete töötlemise kolme peamist viisi: kohapeal Kiwa enda poolt meie andmekeskuses, veebis koos peamiste teenuseosutajatega ning spetsiifiliste toodete ja teenuste puhul valitud kolmandate isikute pakutud (pilve)rakendusi kasutades.

Kiwal on range turvapoliitika, et tagada teie isikuandmetele piisav kaitse. Kui me kasutame veebipõhist teenusepakkujat, siis me valime koostöö valdkonna liidritega – või muude isikutega, kes vastavad ELi seadustele ja kellel on sisse viidud ulatuslikud turva- ja privaatsusmeetmed. Teie isikuandmete säilitusperiood sõltub protsessi, milleks neid vajatakse, tüübist. Paljude meie toodete ja teenuste puhul on teie isikuandmed osa jätkuvast protsessist, mistõttu teie isikuandmeid hoitakse kuni selle protsessi lõppemiseni. Kõikidel muudel juhtudel kustutatakse teie isikuandmed ilma põhjendamatu viivituseta, kui need on oma eesmärgi täitnud, välja arvatud siis, kui kohaldub mistahes laadi seadusjärgne säilitusperiood.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Üldiselt ei jaga Kiwa andmeid teistega, kes koguvad ja kasutavad isikuandmeid omaenda (ärilistel) eesmärkidel. Kui on vaja teid varustada Kiwa toodete ja teenustega, siis võivad kolmandad isikud saada meilt teie kohta andmeid. Me võime jagada teie isikuandmeid teistega, kes on seotud meie toodete ja teenustega. Delikaatseid isikuandmeid üldiselt ei jagata, välja arvatud siis, kui järgitakse seadusega ette nähtud rangeid erandeid või hädaolukorras, kus teie elulisi huvisid teenib kõige paremini asjakohase teabe jagamine.

Kes pääseb teie andmetele ligi?

Kiwa tagab Kiwa sees piiratud ligipääsu ja me ootame kolmandatelt isikutelt võrdväärset piiratud ligipääsu teie isikuandmetele põhimõttel „vaja teada, õigus teada“. See tähendab, et ainult neil, kellel on tegelikult pakiliselt vaja teie andmeid töödelda, lubatakse seda teha. Õigus teada tähendab seda, et me usaldame teie isikuandmetega töötamise ainult isikutele, keda me võime usaldada ja kel on õigus pääseda sellistele andmetele ligi. Me laiendame seda oma tarnijatele või kolmandatele isikutele, kellega me koostööd teeme.

Teie õigused üksikisikuna.

Isikuandmete kaitse määrus (General Data Protection Regulation – GDPR) tagab teile hulga õigusi. Need individuaalsed õigused on GDPRis välja toodud ja Kiwa järgib neid. Need õigused hõlmavad õigust olla informeeritud, kus isiku­andmeid kogutakse, õigust ligipääsule ja õigust oma andmete parandamisele, siis ja juhul, kui need on vigased. Lisaks võite GDPRis nimetatud spetsiifilistel asjaoludel nõuda oma isiku­andmete kustutamist või nende töötlemise piiramist. Veel enam, teil on õigus olla vastu oma isikuandmete töötlemisele või automaatse otsustamise ja profileerimise subjektiks olemisele. Ja lõpetuseks on teil õigus andmete teisaldamisele. Lisaks nendele õigustele on teil õigus esitada kaebus andmekaitseametile.

Sellest privaatsusavaldusest.

Kiwa privaatsuspoliitika versioon loodi 2018. aasta veebruaris. Me uuendame seda privaatsuspoliitikat, kui on vaja teha mingeid muudatusi. Kui avalduses või selles, kuidas Kiwa teie isikuandmeid kasutab, on tehtud mistahes olulisi muudatusi, siis me kas teavitame teid koheselt, postitades teabe selliste muudatuste kohta oma veebilehele või saates teavituse otse teile. Juhul, kui esineb vastuolu Kiwa privaatsus­poliitikaga ning mistahes kliendi ja Kiwa vahel sõlmitud lepingu(te) tingimuste vahel, siis on eelisseisuses nende lepingute tingimused. Kiwa teatud üksuste puhul võib kohalduda spetsiifilisem privaatsuspoliitika ja seda pakutakse teile isikuandmete töötlemise korral.

Kas on küsimusi teie privaatsuse kohta Kiwas?

Kui teil on küsimusi meie privaatsuspoliitika kohta, siis võite võtta ühendust meie ettevõtte infoturbe ja privaatsuse valdkonna juhiga Mr Stef Mimpen, e-mail Stef.Mimpen@kiwa.nl, phone +31 6 8228 2656