Tarbekaubad

Teie klient ehk tarbija nõuab aina rohkem tõestust teie toodetavate kaupade kvaliteedi, ohutuse, tervislikkuse ja vastupidavuse kohta. Kuna kasumlikkus, turule jõudmise aeg ja paindlik hanketegevus on samuti tähtsamad kui kunagi varem, pakub Kiwa katsetamis-, inspekteerimis-, sertifitseerimis- ja nendega seotud teenuseid paljude erinevate ja üha lisanduvate toodete puhul – kontseptsioonist tarbijani. Lisaks aitame teil pidevatest tehnilistest ja regulatiivsetest arengutest ees püsida. Toetame tooteid alates elektriseadmetest, nagu nutitelefonid, raadiod ja muud personaalsed seadmed, kuni koduste kütte- ja küpsetussüsteemide ning palju muuni. Oleme teie jaoks olemas innovatsioonipartnerina, kui on tarvis juurutada täiesti uusi tooteid ja teenuseid.

  • Kvaliteedi ja ohutuse demostreerimine
  • Osaleme tehnoloogia ja eeskirjade tegemisel
  • Teenuste lai valik
Filtrid
Teenus
Turg
Services
Tehnika ja elektripersonali sertifitseerimine

Inspecta Estonia OÜ kui isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegutseb vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17024 esitatud isikute sertifitseerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele.

Loe lisaks
Ukse käigukatse EN 1191

Ukse käigukatse EN 1191

Loe lisaks
Külmutusainega seadmete sertifitseerimine

Rahvusvaheliste kliimalepetega on võetud suund keelustada ja vähendada suure globaalse soojenemise potensiaaliga (GWP) külmutustangentide nagu halogeenitud klorofluorosüsinikud (HCFC) kasutamist

Loe lisaks
Gaasipaigaldiste audit

Gaasipaigaldise auditi on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Loe lisaks
Surveseadmete audit

Surveseadme audit on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse surveseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Loe lisaks
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001: 2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine koos KIWA-ga: parandage oma sooritust, täitke klientide vajadusi ja suurendage oma kasumit.

Loe lisaks
Ukse suitsupidavuskatse EN 1634-3

Suitsupidavuse katse Sa ja S200

Loe lisaks
ISO 3834 sertifitseerimine

Keevitamine kui „eriprotsess“ avaldab olulist mõju tootmiskuludele ja toote kvaliteedile ning seetõttu on oluline tagada, et need protsessid viiakse läbi kõige tõhusamal viisil ning asjakohast kontrolli teostatakse kõigi vastavate toodete üle.

Loe lisaks
Elektriseadmete katsetamine

Teostame elektriseadmete üldohutustehnilisi- ja tüübikatseid.

Loe lisaks
Balloonide ülevaatuspunktide kontroll

Gaasiballoonide tehnilise kontrolli läbiviimine vastavalt ADR p.6.2 nõuetele.

Loe lisaks
Ehitustoodete sertifitseerimine

Teostame ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamist ja tootmisohje kontrolli akrediteeritud ja teavitatud valdkonnas.

Loe lisaks
Elektriohuteadlikkuse kontrolli (EOT)

Teostame elektriohuteadlikkuse kontrolli (EOT), vajadusel koos eelneva koolitusega, elektripersonalile ja tavaisikutele.

Loe lisaks
Globe in green landscape
ISO 14001 Keskkonnajuhtimissüsteem

ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga: jäätmete vähendamine, võita klientide usaldus ja olla konkurentsivõimeline.

Loe lisaks
Liftide ja köisteede audit

Lifti ja köistee audit on menetlus, mille käigus auditit tegev isik kirjalikult hindab ja tõendab registreeritava tõsteseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Audit jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Loe lisaks
Elektripaigaldiste mõõtmine

Mõõtmisi teostab meie elektriosakond. Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor.

Loe lisaks
EMÜ katsetamine

Elektromagnetiline häiring on elektromagnetiline nähtus (nt müra, soovimatu signaal või levikeskkonna muutumine), mis võib halvendada elektriseadme ja -paigaldise toimimist. Selleks tuleb Teil vastavat toodet katsetada.

Loe lisaks
Taatlemine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 nõuetele vastav taatluslabor. Taatlustegevuseks omame volitatud asutuse staatust tunnusnumbriga M26.

Loe lisaks
Elektripaigaldiste audit sh eramud ja korterelamud

Elektripaigaldise audit on menetlus, mille käigus hinnatakse visuaalkontrolli ja elektripaigaldise dokumentatsiooni, samuti labori mõõtmis- ja katsetustulemuste alusel elektripaigaldise ning selle käidu vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Loe lisaks
Ekspertarvamus avatäidetele

Kiwa Inspecta annab ekspertarvamuse tuletõkkeavatäidetele, mis erinevad sertifitseeritud tootest

Loe lisaks
EMÜ tüübihindamine

Teostame elektromagnetiline ühilduvuse tüübihindamist B mooduli kohaselt.

Loe lisaks
Gaasiseadmete vastavushindamine

Gaasiseadmete vastavushindamist teostatakse määruse 2016/426 kohaselt.

Loe lisaks
Piksekaitse audit

Piksekaitsele esitatavad nõuded tulenevad standarditest ja muudest normdokumentidest

Loe lisaks
Building area workers
ISO 45001:2018 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifitseerimine Kiwaga

Loe lisaks
Gaasiseadmete kontroll

Gaasiseadmeid peab regulaarselt kontrollima ja hooldama

Loe lisaks