Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen

Ansök online

Ansök online

Certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Enligt arbetsmiljölagen ska Byggherren för varje byggprojekt utse en lämplig BAS-P och en lämplig BAS-U. För att vara lämplig ska den utsedda BAS-personen ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger denne enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete med ändring AFS 2009:12. Byggherren ska kunna styrka BAS:s kompetens och lämplighet, exempelvis genom certifiering. Kravet på utbildning gäller fr o m 1 januari 2011.

Kiwa Certifiering genomför certifieringen av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U utanför ackreditering.

Kiwa Certifiering kan därmed erbjuda dig ett certifikat som ger dig ett bevis på din kompetens, vilket kommer att vara till stor hjälp om du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt.

Krav Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare certifieras efter prövning enligt kraven i Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare.

Certifikat utfärdas för nivåerna N (normal) och K (kvalificerad). För att erhålla certifikat för BAS P/U skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:

  • allmän teknisk kunskap m.m.
  • erfarenhet av praktiskt arbete
  • lämplighet för uppgiften

Den sökandes kunskaper och kännedom om Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, tillhörande föreskrifter, praktisk samordning samt grundläggande arbetsmiljökunskap styrks genom skriftligt prov.

Ansökan

Ansök online här

Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

Prövning av ansökan

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrka meriterna mot kraven i kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Tänk på att kopior av utbildningsbetyg och tjänstgöringsintyg skall vara vidimerade. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov. Information om prov och datum för prov finner Du under "fliken" Provtillfällen för kunskapsprövning på denna hemsida.

Certifiering

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat . Giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget enligt processen som beskrivs ovan.

Uppföljning

Under giltighetstiden får de certifierade information om ändringar i regelverk m.m. som är av väsentlig betydelse för certifieringen. I god tid innan giltighetstiden utgår sänds också påminnelse om att ansöka om förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om årlig rapport.

Tillbakadragande av certifikat

Om du som certifierad byggarbetsmiljösamordnare har visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan