Oberoende & Integritet

Vi på Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering värnar om vår integritet, oberoende och opartiskhet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med dessa frågor.

Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta i Sverige bedriver sin operativa verksamhet i tre bolag: Kiwa Inspecta AB, Kiwa Inspecta Nuclear AB och Kiwa Inspecta Technology AB. Vi har delat upp vår verksamhet på dessa tre bolag för att värna om vår integritet och oberoende.

Konsultativa/rådgivande tjänster erbjuds endast från Kiwa Inspecta Technology AB. Detta bolag har en egen ledning och organisation och är därmed helt skilt från Kiwa Inspecta AB och Kiwa Inspecta Nuclear AB.

Kiwa Inspecta Nuclear AB levererar ackrediterade tjänster mot den nukleära industrin och Kiwa Inspecta AB levererar ackrediterade tjänster mot övrig industri. Inget av dessa bolag erbjuder konsultverksamhet. 

Kiwa Certifiering

Kiwa Certifiering arbetar med stor medvetenhet om de strikta krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan. Kiwa Certifierings verksamhet är helt finansierad genom de avgifter vi tar ut för våra tjänster. Vi arbetar kontinuerligt för att opartiskhet och oberoende ska finnas på alla nivåer inom vårt företag, med syftet att vårda trovärdigheten för våra utfärdade certifikat.

Kiwa Certifierings Certifieringskommitté har bland annat som uppgift att:

  • Besluta om överklaganden av certifieringsbeslut. 
  • Bevaka att ingen enskild kundgrupp eller särintresse gynnas eller missgynnas otillbörligt av Kiwas certifieringsverksamhet
  • Bevaka att Kiwa arbetar med oberoende och opartiskhet med avseende på handläggning och tagna beslut i våra ärenden.

Vill du överklaga ett beslut så gäller följande;
Skicka oss din överklagan till se.info@kiwa.com. Den måste vara oss till handa senast 3 veckor efter att beslutet delgivits dig. Det meddelade beslutet gäller tills ärendet avgjorts i Certifieringskommittén.
 
Medlemmar i Certifieringskommittén utgörs av externa sakkunniga personer som är oberoende av Kiwas affärsverksamhet. 

Kiwa Certifierings Certifieringskommitté

 

Ordförande

Carl Jonson

 

Ledamöter

Kjell-Åke Henriksson

Tommy Håkansson

Henrik Johansson

Gina Kylin

Emil Oldén

VD Kiwa Sverige
Hans Lindahl

Sekreterare
Maria Karlman