Kiwas oberoende & Integritet

Vi på Kiwa värnar om vår integritet, oberoende och opartiskhet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med dessa frågor.

Kiwa Sweden AB, Kiwa Nuclear AB och Kiwa Technical Consulting AB

Kiwa bedriver sin operativa verksamhet i tre bolag: Kiwa Sweden AB, Kiwa Nuclear AB och Kiwa Technical Consulting AB. Vi har delat upp vår verksamhet på dessa tre bolag för att värna om vår integritet och oberoende.

Konsultativa/rådgivande tjänster erbjuds endast från Kiwa Technical Consulting AB. Detta bolag har en egen ledning och organisation och är därmed helt skilt från Kiwa Sweden AB och Kiwa Nuclear AB.

Kiwa Nuclear AB levererar ackrediterade tjänster mot den nukleära industrin och Kiwa Sweden AB levererar ackrediterade tjänster mot övrig industri. Inget av dessa bolag erbjuder konsultverksamhet. 

Kiwa Certification

Kiwa Certification arbetar med stor medvetenhet om de strikta krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan. Kiwa Certifications verksamhet är helt finansierad genom de avgifter vi tar ut för våra tjänster. Vi arbetar kontinuerligt för att opartiskhet och oberoende ska finnas på alla nivåer inom vårt företag, med syftet att vårda trovärdigheten för våra utfärdade certifikat.

Kiwa Certifications Certifieringskommitté har bland annat som uppgift att:

  • Besluta om överklaganden av certifieringsbeslut. 
  • Bevaka att ingen enskild kundgrupp eller särintresse gynnas eller missgynnas otillbörligt av Kiwas certifieringsverksamhet
  • Bevaka att Kiwa arbetar med oberoende och opartiskhet med avseende på handläggning och tagna beslut i våra ärenden.

Vill du överklaga ett beslut så gäller följande;
Skicka oss din överklagan till se.info@kiwa.com. Den måste vara oss till handa senast 3 veckor efter att beslutet delgivits dig. Det meddelade beslutet gäller tills ärendet avgjorts i Certifieringskommittén.
 
Medlemmar i Certifieringskommittén utgörs av externa sakkunniga personer som är oberoende av Kiwas affärsverksamhet. 

Kiwa Certifications Certifieringskommitté

Ordförande

Carl Jonson

Ledamöter

Kjell-Åke Henriksson

Tommy Håkansson

Henrik Johansson

Gina Kylin

Emil Oldén

VD Kiwa Certification
Hans Lindahl

Sekreterare
Maria Karlman