Kiwas oberoende & Integritet

Vi på Kiwa värnar om vår integritet, oberoende och opartiskhet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med dessa frågor.

Kiwa Sweden AB, Kiwa Nuclear AB och Kiwa Technical Consulting AB

Kiwa bedriver sin operativa verksamhet i tre bolag: Kiwa Sweden AB, Kiwa Nuclear AB och Kiwa Technical Consulting AB. Vi har delat upp vår verksamhet på dessa tre bolag för att värna om vår integritet och oberoende.

Konsultativa/rådgivande tjänster erbjuds endast från Kiwa Technical Consulting AB. Detta bolag har en egen ledning och organisation och är därmed helt skilt från Kiwa Sweden AB och Kiwa Nuclear AB.

Kiwa Nuclear AB levererar ackrediterade tjänster mot den nukleära industrin och Kiwa Sweden AB levererar ackrediterade tjänster mot övrig industri. Inget av dessa bolag erbjuder konsultverksamhet. 

Kiwa Certification AB

Kiwa Certification AB arbetar med stor medvetenhet om de strikta krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan. Kiwa Certification AB’s verksamhet är helt finansierad genom de avgifter vi tar ut för våra tjänster. Vi arbetar kontinuerligt för att opartiskhet och oberoende ska finnas på alla nivåer inom vårt företag, med syftet att vårda trovärdigheten för våra utfärdade certifikat.

Kiwa Certifications Certifieringskommitté har bland annat som uppgift att:

  • Besluta om överklaganden av certifieringsbeslut. 
  • Bevaka att ingen enskild kundgrupp eller särintresse gynnas eller missgynnas otillbörligt av Kiwas certifieringsverksamhet
  • Bevaka att Kiwa arbetar med oberoende och opartiskhet med avseende på handläggning och tagna beslut i våra ärenden.

Vill du överklaga ett beslut så gäller följande;
Har Kiwa Certification AB utfärdat ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga inom 3 veckor från att du tagit del av beslutet. Använd formuläret eller kontaktuppgifterna. Du kan även skicka din överklagan till se.info@kiwa.com. Om ditt ärende gäller ekologisk certifiering enligt (EU) nr 2018/848, vidarebefordrar vi din överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län.
 
Medlemmar i Certifieringskommittén utgörs av externa sakkunniga personer som är oberoende av Kiwas affärsverksamhet. 

Kiwa Certification AB, Certifieringskommitté

Ordförande
Carl Jonson

Ledamöter
Kjell-Åke Henriksson
Tommy Håkansson
Henrik Johansson
Gina Kylin
Emil Oldén

VD Kiwa Certification
Hans Lindahl

Sekreterare
Maria Karlman