Dataskyddspolicy

Kiwa strävar efter att skapa trovärdighet, vilket gör att din personliga integritet är viktig för oss. I denna dataskyddspolicy vill vi förklara vilken typ av personliga uppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem samt vad vi använder dem till.

Denna policy omfattar alla de tjänster och produkter som vi erbjuder. Policyn ses över och uppdateras regelbundet eftersom våra tjänster och produkter kan ändras.

Kiwa säkerställer din personliga integritet genom att öka kunskapen, professionalismen och etiken hos våra medarbetare och underkonsulter. Vi vidtar också åtgärder för att säkerställa ett heltäckande skydd för dina personliga uppgifter.

Vilka är vi?

Kiwa är ett globalt TIC-företag som levererar tjänster inom besiktning, provning och certifiering. Vi verkar i över 40 länder med kunder inom i stort sett alla branscher. Vi vill vara en Partner for Progress oavsett var i världen vi är verksamma.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in?

Kiwa samlar in personliga uppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter. Beroende på vilken tjänst eller produkt vi erbjuder dig kan de insamlade uppgifterna variera. Vanligtvis innebär det bland annat namn, kontaktinformation som mailadress, telefon, adress, organisations- eller personnummer och land. Känslig information hanteras enbart när det uttryckligen behövs och där det är lagkrav.

En del av dessa uppgifter kommer till oss direkt genom att du prenumererar på nyhetsbrev eller annan information från Kiwa, gör förfrågningar kring tjänster eller produkter hos oss eller genom att inneha tjänster eller produkter vi erbjuder. En del uppgifter kommer också till oss genom användandet av cookies på vår hemsida. I vissa fall kan vi även få en del uppgifter från tredje part, exempelvis genom att din arbetsgivare registrerar dig för någon utbildning eller certifiering.

Vad använder vi personuppgifter till?

Kiwa samlar enbart in uppgifter som behövs för den aktuella processen. Vi kommer enbart att hantera dina personliga uppgifter efter samtycke eller då det är nödvändigt, som vid utfärdande av certifikat, lagkrav, myndighetskrav eller motsvarande legitima skäl. Vi behöver dina personliga uppgifter för en eller flera av nedanstående anledningar:

  • Vid bedömning och mottagande av kund, leverantör eller affärspartner
  • Vid utvecklande och förbättrande av tjänster och/eller produkter
  • Vid slutsatser och utförande av överenskommelser med kunder, leverantörer och affärspartners
  • Vid kundvård och marknadsföring
  • Vid verksamhetsdrivande processer, intern ledning och rapportering
  • För att säkerställa hälsa, säkerhet, trygghet och integritet
  • För att följa lagstiftning
  • Vid skyddande av vitala individuella intressen

Om och när hanteringen av dina personliga uppgifter är baserat på ditt samtycke, har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

Var lagras dina personliga uppgifter?

Kiwa använder tre huvudsakliga sätt att lagra dina personliga uppgifter: hos Kiwa i våra databaser, online hos våra IT-leverantörer och för speciella tjänster och produkter använder vi molnbaserade applikationer som tillhandahålls av utvald tredje part. Kiwa har en strikt säkerhetspolicy för att säkerställa tillförlitlig säkerhet för dina personliga uppgifter. När vi använder en online leverantör väljer vi att arbeta med marknadsledande företag eller andra som uppnår EU-lagstiftningen och som har omfattande säkerhets- och integritetsåtgärder på plats. Lagringsperioden på dina personliga uppgifter beror på i vilken process de behövs. För många av våra tjänster och produkter är dina personliga uppgifter en del av en pågående process, vilket innebär att dina personliga uppgifter kommer att lagras tills processen avslutas. I samtliga andra fall kommer dina personliga uppgifter att tas bort utan otillbörlig försening när de tjänat sitt syfte, så länge det inte finns lagenliga krav på annan lagringstid.

Med vilka delar vi dina personliga uppgifter?

Generellt medger inte Kiwa delning av uppgifter med andra som samlar personliga uppgifter för egna (affärsmässiga) syften. Om det behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, kan det innebära att tredje part kan motta uppgifter från oss kring dig. Vi kan komma att dela dina personliga uppgifter med andra som är relaterade till våra tjänster och produkter. Personliga uppgifter av känslig natur är generellt inte delade så länge inte lagen kräver så eller vid nödsituation då dina vitala behov bedöms var bäst uppfyllda genom att relevanta uppgifter delas.

Vilka har tillgång till dina uppgifter?

Kiwa tillåter begränsad tillgång av uppgifter för Kiwa internt, och vi förväntar oss att tredje part på ett likvärdigt sätt begränsar tillgången till dina personliga uppgifter genom att bedöma behov och rätt till tillgång. Det är enbart de som verkligen aktivt behöver hantera dina uppgifter som har rätt att göra det. Arbete med personliga uppgifter anförtros endast till personer som vi kan lita på och som är berättigade att hantera sådana uppgifter. Detta gäller även våra leverantörer och tredje part som vi arbetar med.

Dina personliga rättigheter

Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), ger dig vissa rättigheter. Dessa rättigheter är fastställda i GDPR och respekteras av Kiwa. Rättigheterna innefattar rätten att bli informerad om att personliga uppgifter samlas in, rättigheten att tillgå och att rätta dem ifall de inte är korrekta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar som beskrivs i GDPR, kräva borttagande av dina personliga uppgifter eller begränsa användningen av dem. Därtill har du rätt att protestera mot hanteringen av dina personliga uppgifter, eller att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering. Slutligen har du även rätt att kräva utdrag av dina uppgifter. Utöver dessa rättigheter har du möjlighet att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Angående vårt ställningstagande avseende integritet

Kiwas dataskyddspolicy uppdateras för att alltid vara aktuell. Om det är några materiella förändringar i ställningstagandet eller avseende hur Kiwa kommer att hantera dina personliga uppgifter, informerar vi omgående på vår hemsida eller genom att skicka information till dig. Om en konflikt uppstår mellan detta dokument och villkor i något avtal mellan en kund och Kiwa, är avtalet överordnat.

För vissa enheter hos Kiwa, kan ett mer detaljerat ställningstagande ges avseende hantering av personliga uppgifter.

Frågor om hur vi hanterar integritet hos Kiwa?

Om du har några frågor kring vår Dataskyddspolicy, kontakta någon av våra dataskyddsansvariga.

Dataskyddsansvarig Kiwa Sweden AB:

Lars-Erik Nordqvist, lars-erik.nordqvist@kiwa.com alternativt ring 010-479 93 07.

Dataskyddsansvarig Kiwa Certification AB:

Maria Karlman, maria.karlman@kiwa.com alternativt ring 070-591 16 05. Du kan också kontakta se.info@kiwa.com alternativt ringa 018-17 00 00.