Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen

Bli certifierad pannoperatör hos Kiwa 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för trycksatta anordningar (AFS 2017:3) trädde i kraft den 1 december 2017. I den nya föreskriften infördes ett krav på certifiering av pannoperatörer. Kravet infördes med en övergångsperiod, vilket ger dig och ditt företag utrymme att i god tid förbereda er för certifieringen.

  • Från och med 1 december 2022 behöver operatörer för pannor i kategori 1-4 vara certifierade

Förbered dig med en utbildning

Det finns inget krav på att gå en utbildning innan certifieringen, men det kan vara en bra förberedelse för att få den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Läs mer om Kiwa Inspectas pannoperatörsutbildningar

När behövs denna certifiering?

Certifieringen behövs där pannor som skall övervakas har värme som kan ackumuleras i farlig mängd och med en viss effekt. 

Genom att certifiera dig som pannoperatör får du ett certifikat som intygar att du uppfyller Arbetsmiljöverkets krav enligt AFS 2017:3 för att övervaka pannor. Certifikat för pannoperatörer som övervakar pannor utfärdas i fyra olika kategorier:

  • Kategori 1:  Övervakning av pannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd och pannor med effekt över 2 000 kW som är:

                   1. Panna där olja som är varmare än 110 °C är värmebärare.

                   2. Panna där vattenånga upphettas över mättningstemperaturen.

  • Kategori 2 : Övervakning av pannor klass B där värme kan ackumuleras i farlig mängd.
  • Kategori 3 : Övriga pannor i klass A.
  • Kategori 4 : Övriga pannor i klass B.

Syftet med AFS 2017:3 är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning.

Så här blir du certifierad som pannoperatör

För att få certifiering som pannoperatör skall den sökande kunna visa sin kompetens genom ett godkänt teoretiskt kunskapsprov för den kategori som ansökan avser enligt kraven i Arbetsmiljöverket författningssamling AFS 2017:3, bilaga 2.

Provets sammansättning är beroende på vilken kategori som prövas. Provet kommer att innehålla flervalsfrågor, korta svar samt essä-frågor. Kravet för godkänd är 50% för varje delområde och 70% för provet i sin helhet.

När vi fått din ansökan handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När du har blivit godkänd på kunskapsprovet får du ett certifikat utfärdat från oss. Ditt certifikat gäller sedan i 5 år och kan därefter förnyas, efter en ansökan om förnyelse.

Kunskapsprov

Du kan välja att göra ett kunskapsprov i samband med en kurs hos någon av de utbildare som vi samarbetar med eller efter självstudier anmäla dig att göra kunskapsprovet vid något av våra ordinarie provtillfällen. Anmälan för prov gör du på se.prov@kiwa.com. Du har upp till 5 timmar på dig att göra det skriftliga provet. I genomsnitt brukar det ta ca 2-3 timmar att genomföra provet.

OBS! Vid genomfört prov med godkänt resultat och du av någon anledning inte ansöker om certifiering kan inte Kiwa använda prov som är äldre än 6 månader som ett bedömningsunderlag för certifiering.

Tillåtna / otillåtna hjälpmedel

Tillåten litteratur är AFS 2017:3 Användning av trycksatta anordningar och dess ändringsföreskrift 2019:1 samt övrig litteratur enligt av Kiwa godkänd litteraturlista.

Egna anteckningar, dator, mobiltelefon eller motsvarande är inte tillåtet vid tentamen.

Har man läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet. Observera att den sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället.

Det finns flera möjligheter att kontakta oss, på telefon 0455-30 56 00 eller maila till se.bygg@kiwa.com Det går även bra att skicka per post till:

Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 Karlskrona.

Upprätthållande av certifikat

För att upprätthålla certifikatets giltighet gäller det att den certifierade pannoperatörens arbetsgivare årligen inlämnar en rapport till Kiwa Certifiering. Inkommen rapport skall granskas med avseende på genomgång av insända kopior över det av arbetsgivaren dokumenterade uppdraget, att den certifierade erhållit kompletterande kunskaper och färdigheter som drift av den specifika pannan kräver samt vilken kategori av panna/pannor som övervakats.

Årlig rapportering pannoperatör

Blankett för årlig rapportering - Pannoperatörscertifiering (.docx)

Om det vid granskning av inkommen rapport framkommer att den certifierade pannoperatören under det senaste kalenderåret endast övervakat pannor med en lägre kategori än den certifikatet utfärdats för kommer certifikatet att återkallas och den certifierade kommer då erhålla ett reviderat certifikat med den kategori som den övervakade pannan har. Giltighetstiden för certifikatet förändras inte vid en ”nedgradering” till en lägre kategori. Om man under certifieringens giltighetstid vill gå till en högre kategori måste en ansökan göras och en skriftlig kunskapsprövning genomföras.

Den certifierades arbetsgivare ansvarar för att den årliga rapporteringen skickas till Kiwa Certifiering. Kiwa skickar dock ut en påminnelse till den certifierade personen då det är dags för den årlig rapporteringen.

Förnyelse av certifikat

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse i god tid innan certifikatet gått ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget. 

För att få ett nytt beslut om certifiering, i samband med att det tidigare beslutet går ut, skall en ny skriftlig kunskapsprövning av den sökandes färdighet och kunskap utföras.

Förnyelse av certifikat ska genomföras som en ny bedömning. 

Återkallande av certifikat

Kiwa Certifiering kan återkalla ett certifikat om en pannoperatör inte övervakat en panna under det senaste kalenderåret, visat oaktsamhet i samband med en olycka eller ett tillbud med en övervakad panna eller om

- Visar påtaglig vårdslöshet vid övervakning av panna,
- Arbetstagares (Läs ”certifierad person”) vägran att delta i repetitions- och  
  fortbildningskurser,
- Uppenbart känt drogmissbruksproblem,
- Sjukdomar med medicinering som påverkar omdömet och som inte är övergående,

Utöver ovan sakskäl kan Kiwa Certifiering återkalla certifikatet om detta har ställts ut på oriktiga grunder, exempelvis att den sökande fuskat vid provtillfället.

Här kan du se vilka som har ett pannoperatörscertifikat 

Utfärdade certifikat

Sök efter POP för att se personer med pannoperatörscertifikat.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Certifiering är egen opartisk juridisk person med god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av pannoperatörer så är du välkommen att kontakta oss!

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med certifieringskravet