Klassificerade produkter

Köks- och tvättställsblandare (enligt SS 820000:2010)

Köks- och tvättställsblandare (enligt SS 820000:2020)

Termostatblandare med dusch (enligt SS 820001:2010)

Bakgrund - Energimärkningen utvecklas

I drygt 10 år har den tekniska kommittén SIS TK519 arbetat med frågan om energibesparing genom energieffektiva tappvattenarmaturer. Detta har resulterat i två svenska provningstandarder (SS 820000, SS 820001) samt certifieringsregler för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur.

Ambitionen med energimärkningen, från SIS/TK 519 och Energimyndighetens sida, är att den ska lyftas upp på europeisk nivå.

På NORDBYGG 2012 introducerades energimärkningen av tappvattenarmaturer för första gången i Sverige och sedan dess har ett stort antal tappvattenarmaturer genomgått provning, klassning och certifiering. 

Fördelar med energiklassningen

  • Energiklassade blandare, klass A och B, ger fördelar vid bedömningen av ansökan om Gröna lån och ger poäng vid bedömning av ansökan om Svanen-märkning av byggnader.
  • De stora fastighetsaktörerna på den svenska marknaden efterfrågar energiklassade blandare i stor omfattning.
  • Energiklassade blandare, enligt den svenska modellen, efterfrågas i en allt större omfattning i våra nordiska grannländer

Hur går energiklassningen till?

Energiklassningen genomförs enligt certifieringsreglerna för energiklassning och märkning av sanitetsarmatur (SIS TK 519). Kiwa är huvudman för dessa certifieringsregler, vilket innebär att vi förvaltar reglerna med hjälp av en rådgivningsgrupp. Rådgivningsgruppen har en bred sammansättning och representeras av intressenter inom branschen.

Certifieringsreglerna beskriver vilka krav som gäller för att få rätt att energimärka sina produkter. Kraven är:

  • Godkänd provning enligt SS-EN 817 (tvättställs- och köksblandare) eller SS-EN 1111 (termostatblandare)
  • Energieffektivitet provad enligt SS 820000:2020 (tvättställs- och köksblandare) eller SS 820001:2010 (termostatblandare) kompletterat med tillhörande PM dokument
  • Kvalitetssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001, eller motsvarande, i tillverkande fabrik.

Notera att ny certifiering mot SS 820000:2010 inte är möjlig efter 2020-10-10. Certifikat utfärdade mot SS 820000:2010 före 2020-10-10 är dock giltiga fram till sitt sista giltighetsdatum.
I broschyren Energimärkta Tappvattenarmaturer gör skillnad finns mer att läsa om hur certifieringen går till.

Provning av energiförbrukningen

Vid ny certifiering av tvättställs- och köksblandare sker provning av energiförbrukningen enligt SS 820000:2020.

Vid ny certifiering av termostatblandare med dusch sker provning av energiförbrukningen enligt SS 820001:2010, med komplettering av PM-dokumentet som finns att ladda ner som pdf-fil här intill.

PM-dokumentet är en vidareutveckling och tolkning av provningsstandarden som fastställts av Rådgivningsgruppen och kommer att integreras i standarden vid nästkommande revision.

Standarderna finns att köpa hos SIS: Energimärkning av tappvattenarmaturer

  • SS 820000:2010 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare
  • SS 820001:2010 Sanitetsarmatur – Metod för att bestämma energieffektivitet hos termostatblandare med dusch

Kiwas energiklassning sker utanför ackreditering för såväl certifiering som provning.

Vill du veta mer om energiklassning av dina produkter?

Skicka gärna ett mail till se.bygg@kiwa.com, så tar vi kontakt med dig för att diskutera möjligheterna att energiklassa dina produkter.