Denna tjänst sker utanför ackreditering. 

Allmän teknisk kunskap ska visas genom utförd utbildning samt genomfört skriftligt prov med godkänt resultat.

Erfarenhet av praktiskt arbete inom något av områdena ska visas.

Yrkesverksamheten ska ha en längd av minst:

Behörighet A
- ett år om det skett i ett företag under handledning av certifierad injusterare
- två år om inte ovanstående krav uppfyllts.

Behörighet U
- tre år om det skett i ett företag under handledning av certifierad injusterare
- fem år om inte ovanstående krav uppfyllts.

Blanketter

Blanketter för personcertifiering

Allmän lämplighet

Den sökandes lämplighet för uppgiften ska styrkas med aktuella tjänstgöringsintyg, eller genom intyg av motsvarande slag.

Genomförda injusteringar

Till ansökan om certifiering ska bifogas redovisning av självständigt utförda injusteringar. Antalet av dessa är beroende på behörighetsnivå samt skall redovisas enligt § 9 Kravspecifikation.

Särskild kunskapsprövning

Särskild kunskapsprövning av sökandens kompetens får utföras då så erfordras.

Ansökan

Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av oss. Till ansökan bifogas meritförteckning med styrkta kopior av de betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.

Prövning av ansökan

Vid prövning av ansökan granskas de i handlingarna styrkta meriterna mot kravspecifikation. Det är då viktigt att handlingarna är fullständiga så att rätt bedömning kan göras samt för att undvika förseningar under granskningen. Efter överenskommelse om tidpunkt kallar vi till skriftligt prov.

Certifiering

Efter godkänd prövning utfärdas certifikat, giltighetstiden är fem år från utfärdandet. Efter ansökan kan giltighetstiden förlängas med fem år i taget. Listor över certifierade personer går att få rekvirerade från oss.

Uppföljning

Övervakning sker för att säkerställa att den certifierade injusteraren kontinuerligt uppfyller de krav som certifikatet ställer. Certifieringsorganet ansvarar för denna övervakning. Detta skall ske kalenderårsvis. Certifikatsinnehavare skall rapportera till certifieringsorgan alla genomförda uppdrag och genomförd fortbildning inom området

Denna dokumentation skickas in till certifieringsorganet för bedömning och godkännande av att kunskapsnivån upprätthålls.

I god tid innan giltighetstiden utgår sänds påminnelse om att ansöka förlängning. Vi sänder också ut brev med begäran om föreskriven årlig rapport.

För mer information kontakta Percy Stark - Handläggare personärenden.

Tel.0708 - 91 94 91
E-mail: percy.stark@kiwa.com