Varför ska jag certifiera mig?

Genom certifieringen får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för injusterare av ventilationssystem. Certifikatet visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad injusterare. 

När behövs en certifierad injusterare av ventilationssystem?

Det är viktigt att ventilationstekniska mätningar och injusteringar utförs av personer med god teknisk kompetens, förståelse för betydelsen av ett sunt inomhusklimat, samt förmåga att se helheten. Certifieringen intygar att injusteraren har rätt kompetens och är lämplig för uppgiften.

Så här blir du certifierad 

Utöver ansökan ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt kravspecifikationen. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

Kunskapsprov avläggs i samband med utbildning av den utbildare som vi samarbetar med.

Har du medfödda läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet. Beroende på vilkets sätt som föreslås kan detta medföra ökade kostnader för dig som sökande. Observera att du som sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället. 

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån ställda krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa-certifikat gäller i 5 år, därefter ska du ansöka hos oss om förlängning genom omcertifiering för ytterligare 5 års giltighetstid. 

Upprätthållande av certifikat 

För att upprätthålla ditt certifikat ska du också skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag.
Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporten samt en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering (förnyelse av certifiering).

Förnyelse av certifikat 

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse innan certifikatet går ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget.

Förnyelse av certifikat, när giltighetstiden för tidigare beslut går ut, görs genom ansökan och vidimering av att han/hon har arbetat med injustering i väsentlig omfattning under perioden. 

För sökanden som inte arbetat i väsentlig omfattning ska kraven motsvarande ny certifiering uppfyllas. 

Arbete i ”väsentlig omfattning” bör omfatta minst 1500 timmar för certifierings- perioden om inte omständigheter föranleder annat.

Årlig rapportering skall vara styrkt av arbetsgivare.

Återkallande av certifikat

Om du som certifierad visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Certifiering återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processbeskrivningen ovan.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Certifiering erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Du kan också kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda. Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering så är du välkommen att kontakta oss! 

Ansökan

 Ansök online här