Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen

Fördelar med certifieringen

Genom att certifiera dig som sakkunnig kontrollansvarig får du ett certifikat som intygar din kunskap, lämplighet och erfarenhet. Certifikatet visar att du har den behörighet som krävs för att arbeta som kontrollansvarig vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder.

När behövs en certifierad kontrollansvarig?

En certifierad kontrollansvarig person behövs vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Kontrollansvariga certifieras efter prövning enligt kraven i Boverkets författningssamling (BFS 2011:14 KA4). Beroende på byggprojektens art och omfattning kan olika behörighetsnivåer på certifieringen väljas:

  • Behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art
  • Behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art

Så här blir du certifierad som kontrollansvarig

För att få en certifiering som kontrollansvarig ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller de uppsatta kraven.

Utöver ansökan så ska du skicka oss styrkta kopior av de utbildningsbetyg, tjänstgöringsintyg och övriga handlingar som du vill åberopa för att uppfylla kraven enligt regelverket. Du ska kunna visa att du har godkänd utbildning, tillräcklig yrkeserfarenhet och dokumenterad erfarenhet från byggprojekt, samt visa att du bedömts lämplig för uppgiften genom lämplighetsintyg. 

Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Certifiering, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningen ställs även krav på att den sökande skall styrka sina kunskaper om bygglagstiftningen m.m. genom ett skriftligt prov. Detta prov kan genomföras vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. 

Provtid för ny certifiering är 4 timmar och när det gäller en omcertifiering (när man har haft ett giltigt certifikat tidigare) så är provtiden på 2 timmar. 

Har man medfödda läs- och skrivsvårigheter (Dyslexi) eller koncentrationssvårigheter så finns det möjlighet till en enskild lösning för det skriftliga provet.  Observera att den sökande måste meddela Kiwa Certifiering i god tid innan det planerade provtillfället. 

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas med 5 år i taget, efter ansökan hos oss enligt processen beskriven ovan.

Upprätthållande av certifikat 

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som kontrollansvarig. Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporten.

Förnyelse av certifikat 

Kiwa Certifiering skickar ut en påminnelse i god tid innan certifikatet gått ut och efter att ansökan inkommit kan ett nytt certifikat förnyas med fem år i taget. 

För att få ett nytt beslut om certifiering, i samband med att det tidigare beslutet går ut, skall en förnyad grundlig kunskapsprövning av sökandes färdighet och kunskap utföras. 

Förnyelse av certifikat ska genomföras som en ny bedömning. Årlig rapportering skall vara styrkt av arbetsgivare.

Återkallande av certifikat

Om du som certifierad kontrollansvarig visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Certifiering återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Certifiering erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Certifiering har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av energiexperter så är du välkommen att kontakta oss!