Vadybos sistemų sertifikavimas

"Kiwa Inspecta" Sertifikavimo įstaiga (trečios šalies sertifikavimo įstaiga) atlieka šių vadybos sistemų sertifikavimą:

  • Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus
  • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal ISO 14001 standarto reikalavimus
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal BS OHSAS 18001 standarto reikalavimus
  • Energijos naudojimo vadybos sistemų pagal ISO 50001 standarto reikalavimus
  • Kitų vadybos sistemų

Statybos produktų ir procesų sertifikavimas

"Kiwa Isnpecta" Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO / IEC 17065 reikalavimus ir Nacionalinio akreditavimo biuro yra akredituota sertifikuoti procesus.

Suvirinimo procesų atitikties vertinimas (sertifiakvimas) atliekamas pagal LST EN ISO 3834 grupės standartų reikalavimus.

Sertifikavimo ekspertai turi tarptautinio suvirinimo inžinieriaus inspektoriaus kvalifikaciją (IWEIP) ir sukauptą ilgametę patirtį gamybos įmonėse.

Statybos produktų eksploatacinų savybių pastovumo ir gamybos kontrolės atitikties vertinimas (sertifikavimas) vykdomas pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir Lietuvos respublikos statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015.

 

Darbuotojų sertifikavimas

Sertifikavimo įstaiga atitinka LST EN ISO / IEC 17024 reikalavimus ir yra akredituota atlikti suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos įvertinimą.

Suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacija tikrinama ir patvirtinama pagal standartų  LST EN ISO 9606 (seriją) ir LST EN ISO 14732 reikalavimus.

Sertifikavimo įstaiga atestuoja gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, elektros energetikos, šilumos energetikos, naftos energetikos sektorių darbuotojus pagal Valstybinės energetikos inspekcijos patvirtintą Energetikos darbuotojų atestavimo schemą ir LST EN ISO / IEC 17024 reikalavimus. 

Kaip Kiwa gali jums padėti

Kokybė, patikimumas ir atitiktis

Mūsų sertifikatai ir ataskaitos yra patikimi, objektyvūs ir tarptautiniu mastu pripažinti įrodymai, kad jūs atitinkate visas kokybės normas. Be to, jūsų organizacijai jie suteikia ilgalaikę paskatą siekti kokybės. Sertifikavimas gali būti naudinga priemonė patikimumui užtikrinti pademonstruojant, jog jūsų gaminys, paslauga, (valdymo) sistema arba darbuotojai atitinka klientų lūkesčius. Tam tikrais atvejais sertifikavimo procedūra gali būti reikalaujama pagal įstatymą arba sutartį. Mes galime padėti jūsų įmonės kokybės aspektą padaryti matomą pasauliui ir pasiekti teigiamų pokyčių jūsų (tarptautinėje) rinkoje. Valdžios institucijos pripažįsta „Kiwa“ sertifikatus ir ataskaitas kaip patikimus įrodymus, jog jūs atitinkate Europos įstatymus ir reglamentus. 

Daugiau nei tik sertifikavimas

„Kiwa“ paslaugos apima ne vien tik sertifikatų išdavimą. Jūsų prašymu, „Kiwa“, bendradarbiaudama su nepriklausomais ekspertais, taip pat gali atlikti patikras ir tyrimus, susijusius su rizikos valdymu, aplinkosaugos teisės aktais, darbo aplinka ir jūsų gaminių bei paslaugų saugumo problemomis. Mūsų bendros žinios apie įstatymus ir reglamentus bei technologijas padės užtikrinti bešališkumu ir kruopštumu pagrįstą vertinimą, kuris viršys tiek jūsų lūkesčius, tiek reikalaujamą normą. Galite būti tikri, kad padedama „Kiwa“ jūsų organizacija bus pasirengusi ateičiai.

Nusprendėte, kad norite, jog jūsų gaminys, procesas, paslauga, (valdymo) sistema arba asmuo (-enys) būtų sertifikuoti pagal tam tikrą sertifikavimo schemą. (Dar nesate tikri? Štai sertifikavimo privalumai.) „Kiwa“ padeda jums nuo pat pradžių – įmonės atitikimo tam tikroms rekomendacijoms derinimo – iki pabaigos – sertifikato tvarkymo. 

Tačiau prieš tai reikia atlikti kelis veiksmus.