„Kiwa“ elgesio taisyklių laikymosi kodeksas

„Kiwa“ laikosi griežtų elgesio ir atitikties principų, taikomų su techniniais klausimais susijusiam profesiniam elgesiui, verslo vykdymui ir etikai. Siekdama užtikrinti šių principų laikymąsi, „Kiwa“ kasmet atlieka nepriklausomą patikrinimą. Rezultatai pranešami „Kiwa“ atitikties komitetui, „Kiwa“ stebėtojų tarybai ir valdybai, taip pat išorinei TIC tarybai, pagal juos imamasi atitinkamų veiksmų.

 

 

1-Integrity.png

Sąžiningumas

Visą savo veiklą „Kiwa“ vykdo profesionaliai, nepriklausomai, nešališkai ir etiškai. Tai reiškia sąžiningą darbo atlikimą, nuokrypių nuo patvirtintų metodų ir procedūrų netoleravimą, faktinių rezultatų pranešimą ataskaitose ir profesionalios nuomonės teikimą.

 

2-Conflicts-of-interest.png

Interesų konfliktai

„Kiwa“ vengia interesų konfliktų su bet kokiais susijusiais subjektais, su kuriais turi finansinių ar komercinių interesų ir kuriems teikia paslaugas.

 

3-Fair-business-conduct.png

Sąžiningas elgesys užsiimant verslu

„Kiwa“ gerbia verslo etikos, konkurencijos įstatymų laikymosi ir sąžiningumo standartus, todėl nedarys nieko, kas pakenktų jos reputacijai.

 

4-Anti-bribery.png

Kova su kyšininkavimu

„Kiwa“ draudžia siūlyti, duoti ar priimti bet kokios formos kyšį, įskaitant atlygio mokėjimą nuo bet kokios sutarties mokėjimo dalies. Vykdant verslą draudžiama gauti ar teikti nederamas privilegijas.

 

5-Confidentiality.png

Konfidencialumas ir duomenų apsauga

„Kiwa“ gerbia bendrovių ir asmenų, su kuriais „Kiwa“ užsiima verslu, taip pat savo darbuotojų informacijos konfidencialumą ir privatumą, užtikrina, kad būtų vykdomos procedūros, reikiamai saugančios tokią informaciją.

 

6-Competence.png

Kompetencija

„Kiwa“ darbuotojai turi reikiamų gebėjimų ir yra kompetentingi atlikti savo darbą. Tai palaikoma vykdant reguliarų švietimą ir mokymą.

 

7-Fair-Labour-Ethical-behaviour.png

Geros darbo sąlygos ir etiškas elgesys

„Kiwa“ supranta savo socialinę atsakomybę už savo darbuotojus ir žmones, bendruomenes ir aplinką, kurioje veikia. Gerbdama žmogaus teises, savo darbuotojų lygybę, orumą ir įvairovę, „Kiwa“ elgiasi garbingai ir sąžiningai.

 

8-Health-and-Safety.png

Sveikata ir sauga

„Kiwa“ užtikrina saugią darbo aplinką, kad apsaugotų darbuotojų, klientų ir trečiųjų šalių sveikatą ir užtikrintų saugą.