• Kemikaaleja käsittelevä
 • Varastoiva ja/tai valmistava tuotantolaitos
 • Myymälä, varasto tai jakelija

Kemikaali- ja työturvallisuuslaissa toiminnanharjoittajaa velvoitetaan noudattamaan riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulisi tarpeellisin toimin huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Kiwa Inspectan kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apuna silloin, kun toiminnanharjoittaja kaipaa tukea kemikaali- ja työturvallisuusasioissa tai omat resurssit eivät riitä täyttämään lakien edellytyksiä. Tällöin asiantuntijan kanssa yhteistyössä voidaan käydä läpi mm.

 • Onko työpaikalla riittävät tiedot, kun kyseessä on kemikaalien varastointi ja käsittely
 • Ovatko kemikaalien säilytysastiat tai säiliöt asianmukaisia ja ovatko niiden merkinnät riittävät?
 • Onko kemikaalien varastointi tehty lakien ja asetusten mukaisesti ja turvallisesti?
 • Ovatko kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin riskit tunnistettu ja hallinnassa?
 • Onko henkilöstölle annettu riittävästi koulutusta kemikaaliasioista?
 • Onko kemikaalien käsettelyyn liittyviin vaara- ja poikkeustilanteisiin varauduttu riittävästi?
 • Onko kemikaalien käsittelyyn saatavilla riittävät työohjeet ja suojavälineet?

Lisäksi kemikaaliturvallisuuden asiantuntijan apua voi hyödyntää tarvittavan dokumentaation kuten sisäisen pelastussuunnitelman tai työ- ja toimintaohjeiden laadinnassa, riskienhallinta järjestelmän rakentamisessa tai kemikaalien käsittelyn riskien arvioinnissa.

Toiminnanharjoittajalla on myös mahdollisuus tilata Kiwa Inspectalta kemikaalikoulutusta. Koulutus räätälöidään aina kunkin toiminnanharjoittajan erityistarpeisiin sopivaksi.

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalveluiden edut

 • Kemikaalilainsäädännön vaatimukset tulevat täytetyiksi
 • Tunnistetaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin riskit ja päätetään mahdollisista tarvittavista jatkotoimenpiteistä riskien poistamiseksi / pienentämiseksi
 • Vahinkojen riski kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa pienenee
 • Toimintaa mahdollisissa onnettomuustilanteissa voidaan tehostaa

Tyypilliset kohteet

 • Kemikaaleja käsittelevä, varastoiva ja/tai valmistava tuotantolaitos, myymälä, varasto tai jakelija.

Säännökset & määräystenmukaisuus

 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
 • Kemikaalilaki 744/1989
 • Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta 576/2003
 • Työturvallisuuslaki 738/2002
 • Valtioneuvosteon asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/1985