• Todentamislausuntoon tyytymättömät organisaatiot

Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely päästökauppa- ja tuotantotukilain (Laki päästökauppalain 75 ja 76 §:n muuttamisesta 1014/2015 ja Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 1396/2010) mukaisissa todentamisissa. 

Oikaisuvaatimus 

Todentamislausuntoon tyytymätön organisaatio voi hakea oikaisua päätökseen Kiwa Inspecta Sertifioinnilta 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Kiwa Inspecta Sertifioinnille. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimus osoitetaan tuotepäällikkö Helena Kuntulle:

Inspecta Sertifiointi Oy / Helena Kunttu
PL 1000
00581 Helsinki

Oikaisuvaatimus käsitellään kiireellisenä.

Mikäli oikaisun tulos ei tyydytä oikaisun hakijaa, on hakijalla sen jälkeen oikeus hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuten hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään,

Valitusosoitus (Hallintolainkäyttölaki 586/1996, 26.7.1996 muutoksineen)

Minne valitetaan 

Jos oheisen päätöksen saaja on tyytymätön oikaisupäätökseen, hän saa hakea siihen muutosta siltä hallinto-oikeudelta tai hallintotuomioistuimelta, jonka toimialueeseen päätös olennaisimmin liittyy sen vuoksi, että tällä toimialueella sijaitsee pääosa päätöksessä tarkoitetusta alueesta tai kiinteistöstä taikka sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön kotipaikka, johon päätös pääosin liittyy. Hallinto-oikeuksia ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet ja hallintuomioistuimia Ahvenanmaan hallintotuomioistuin.

 Miten valitus tehdään

 Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

  • viranomainen, jolle valitus osoitetaan (asianosaisen hallinto-oikeus / hallintotuomioistuin)
  • päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
  • valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
  • tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
  • valitusosoitus 

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

 Minkä ajan kuluessa valitus tehdään

 Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

  • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tuleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa toimituspäivästä, jollei muuta ilmene

 Miten valitus toimitetaan perille

Valituksen voi toimittaa asianosaisen hallinto-oikeudelle / hallintotuomioistuimelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen (ks. osoite alla). Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle/hallintotuomioistuimelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

 Hallinto-oikeudet ja hallintotuomioistuin 

Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C, Kouvola

Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, 70101 Kuopio

Käyntiosoite: Puijonkatu 29, 2. krs, Kuopio

Oulun hallinto-oikeus PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu

Rovaniemen hallinto-oikeus PL 8112, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Valtakatu 17, Rovaniemi

Turun hallinto-oikeus PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku

Vaasan hallinto-oikeus PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin/ PB 31, 22101, Mariehamn

Ålands förvaltningsdomstol Käyntiosoite: Torggatan 16, Mariehamn