Būvuzraudzības procesā, atbilstoši akceptētā projekta dokumentācijai un normatīvajiem dokumentiem, tiek kontrolēts:

 • Izpildīto būvdarbu apjoms un kvalitāte;
 • Segto darbu un būvkonstrukciju kvalitāte un atbilstība; 
 • Būvizstrādājumu kvalitāte, pielietoto materiālu un iekārtu atbilstība būvprojekta risinājumiem un spēkā esošiem standartiem; 
 • Būvobjekts kopumā, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstība būvprojekta risinājumiem; 
 • Būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošana; 
 • Būvniecības izpilddokumentācijas sagatavošana; 
 • Objekta nodošanas – pieņemšanas procesa un aktu sagatavošana Instrukciju un ekspluatācijas noteikumu sagatavošana.

Būvuzraudzības procesā tiek veikts arī: 

 • Izpildīto būvdarbu apjomu uzmērīšana visā objekta būvniecības laikā; 
 • Iesniegto ikmēneša darbu izpildes formu pārbaude; 
 • Veikto darbu pieņemšana atbilstoši būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām; 
 • Nepieciešamo ierakstu veikšana par konstatētajiem pārkāpumiem būvdarbu žurnālā.