EPD izstrādes nozīme

Klimata pārmaiņas nopietni apdraud mūsu planētu, līdz ar to ilgtspējīgas attīstības politika ir prioritāte. Īpaši ilgtspējas prasības pieaug būvniecībā publiskajā sektorā, kur zaļā iepirkuma kontekstā jādefinē un jādeklarē izmantojamo būvizstrādājumu ietekme uz vidi.

Šim nolūkam kā efektīvs līdzeklis kalpo produkta vides deklarācija jeb EPD. Uzņēmumiem arvien biežāk tiek prasīts sniegt informāciju par produktu un izejvielu ekoloģiskajiem raksturlielumiem visā to dzīves ciklā.

Jāatzīmē, ka EPD aptver plašu produktu klāstu, sākot no būvizstrādājumiem līdz tekstilizstrādājumiem un pārtikas produktiem.

Apliecinājums par ietekmi uz vidi dod plašu produkta atzīšanu un demonstrē uzņēmuma atbildību, uzticamību un virzību uz vides ilgtspēju.

EPD deklarācijas pamatu veido dzīves cikla novērtējuma (LCA) aprēķini, kas nodrošina kvalitatīvu bāzi produktu salīdzināšanai. Parasti tiek ņemta vērā visa produkta vērtību ķēde jeb dzīves cikls, sākot no izejmateriālu ieguves līdz produkta dzīves cikla beigām, aptverot ražošanu, transportēšanu un lietošanu.

Pieci soļi līdz Jūsu EPD

epd-t3.2.png

Ieguvumi no EPD

  • EPD parāda nopietnu un aktīvu uzņēmuma darbu vides jomā;
  • LCA novērtējums palīdz pārlūkot visu produkta dzīves ciklu un noteikt optimizācijas potenciālu, kā arī tas veido produkta ekodizaina pamatu;
  • EPD rezultāti ļauj veikt produktu salīdzinošo novērtēšanu jeb benchmarking;
  • EPD palīdz palielināt konkurētspēju, palīdzot ienākt jaunos tirgos un iegūt jaunus sadarbības partnerus;
  • EPD ļauj proaktīvi reaģēt uz klientu vajadzībām, t.sk. izpildīt obligātās normatīvās prasības attiecībā uz EPD. tas ir svarīgs kritērijs ilgtspējīgu ēku sertifikācijas programmām, piemēram, BREEAM, LEED, DGNB, BNB.