EPD izstrādes nozīme

Klimata pārmaiņas ir aktuāla globāla mēroga problēma, kuras risināšanai tiek aktualizēta ilgtspējīgas attīstības politika. Īpaši publiskā sektora būvniecībā pieaug ilgtspējības prasības zaļā iepirkuma ietvaros, pieprasot noteikt un deklarēt izmantojamo būvizstrādājumu ietekmi uz vidi. Šim nolūkam kā efektīvs līdzeklis kalpo produkta vides deklarācija jeb EPD. Uzņēmumiem arvien biežāk tiek prasīts sniegt informāciju par produktu un izejvielu ekoloģiskajiem raksturlielumiem visā to dzīves ciklā. Jāatzīmē, ka EPD aptver plašu produktu klāstu, sākot no būvizstrādājumiem līdz tekstilizstrādājumiem un pārtikas produktiem.

Ietekmes uz vidi deklarēšana dod plašu produkta atzīšanu un demonstrē uzņēmuma atbildību, uzticamību un virzienu uz vides ilgtspēju. EPD deklarācijas pamatu veido dzīves cikla novērtējuma (LCA) aprēķini, kas nodrošina kvalitatīvu bāzi produktu salīdzināšanai. Parasti tiek ņemta vērā visa produkta vērtību ķēde jeb dzīves cikls, sākot no izejmateriālu ieguves līdz produkta dzīves cikla beigām, aptverot arī to ražošanu, transportēšanu un lietošanu.

Pieci soļi līdz Jūsu EPD

epd-t3.2.png

Ieguvumi no EPD

 • EPD parāda nopietnu un aktīvu uzņēmuma darbu vides jomā;
 • LCA novērtējums palīdz pārlūkot visu produkta dzīves ciklu un noteikt optimizācijas potenciālu, kā arī tas veido produkta ekodizaina pamatu;
 • EPD rezultāti ļauj veikt produktu salīdzinošo novērtēšanu jeb benchmarking;
 • EPD palīdz palielināt konkurētspēju, palīdzot ienākt jaunos tirgos un iegūt jaunas partnerības;
 • EPD ļauj proaktīvi reaģēt uz klientu vajadzībām, t.sk. izpildīt obligātās normatīvās prasības attiecībā uz EPD, kas ir svarīgs kritērijs zaļo ēku sertifikācijas programmām, piemēram, BREEAM, LEED, DGNB, BNB.
 • 1 Būvizstrādājumu sertificēšana

  Sertifikācijas procesā tiek veikts neatkarīgs novērtējums par būvizstrādājuma atbilstību tam izvirzītajiem kritērijiem un deklarētajām īpašībām.

 • 2 Sistēmu sertificēšana

  Sertificēta vadības sistēma ir instruments, kurš palīdz nepārtraukti uzlabot uzņēmuma darbību un attaisnot klientu vēlmes par piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

  Piedāvājam neatkarīgu un objektīvu Jūsu kvalitātes vadības sistēmas novērtējumu atbilstoši noteikto standartu prasībām.

  Balstoties uz sertificēšanas rezultātiem, mēs izsniegsim atbilstības sertifikātu, kas būs apliecinājums atbilstībai attiecīgā standarta prasībām.

 • 3 Uzņēmumu energoaudits

  Uzņēmumu energoaudits ir energoefektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespēju analīze. Tā ir sistemātiska procedūra ar mērķi iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas, rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, un skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma iespējas.