Inhoud beoordelingsrichtlijn

Niet-dragende binnenwanden bedoeld als niet verplaatsbare scheidingsconstructie welke zijn samengesteld uit:
- houten of metalen profielen en gipskartonplaat, gipsvezelplaat en isolatiemateriaal;
- uit steenachtig materiaal vervaardigde elementen of panelen;
- blokken of elementen van gips, beton, cellenbeton e.d.

Eventueel in combinatie met of op basis van een of meerdere van onderstaande Beoordelingsrichtlijnen voorn productcertificatie kan een attest of attest-met-productcertificaat worden verleend:
- BRL 1009 : Gipskartonplaat (CE-markering o.b.v. EN 520 van toepassing);
- BRL 1014 : Gipsblokken (CE-markering o.b.v. EN 12859 van toepassing);
- BRL 1105 : Cementgebonden houtspaanplaat (CE-markering o.b.v. EN 13986 van toepassing);
- BRL 1102 : Gipsvezelplaat (CE-markering o.b.v. EN 15283-1 van toepassing);
- BRL 2813 : Bouwelementen van beton;
- BRL 4201 : Gipsgebonden pleisters (CE-markering o.b.v. EN 13279-1 van toepassing);
- BRL 4202** : Vlakke cementgebonden platen voor binnentoepassingen;
- BRL 5062** : Gipslijm voor gipsblokken (CE-markering o.b.v. EN 12860 van toepassing).

** Neem voor meer informatie over deze BRL contact op met Kiwa.

Op 24 januari 2013 is de vigerende versie van BRL 1003 gepubliceerd. Op 8 juli 2016 is een aanvullend wijzigingsblad gepubliceerd. BRL 1003 en het wijzigingsblad worden tezamen gehanteerd voor de afgifte van een KOMO attest of attest-met-productcertificaat.
BRL 1003 en het wijzigingsblad zijn te downloaden via de downloads

Voor wie?

Architecten, aannemers, afbouwbedrijven, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met een KOMO attest of KOMO attest-met-productcertificaat wordt verklaard dat de binnenwand, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
Met het KOMO productcertificaat en KOMO attest-met-productcertificaat wordt verder aangetoond dat de toegepaste plaatmaterialen of steenachtige elementen voldoen aan de overige prestatie-en producteisen zoals in de BRL zijn vastgelegd.
KOMO productcertificaten en KOMO attest-met-productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.
Een KOMO attest wordt voor de duur van 5 jaar opgesteld. Na deze periode volgt een volledige herbeoordeling van het attest. Tussentijds vindt er géén periodieke verificatie op het systeem of samenstellende producten plaats.Blocblock

Processtappen

  • Downloaden BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” en betreffende product-BRL(’s) en eventueel onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier, te downloaden via de lichtblauwe kolom aan de rechterzijde;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium conform de BRL worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 1003 en de betreffende product-BRL(‘s).


NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op de samenstellende materialen van uw systeem CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.