• Plus audit - U kunt zich als fysiotherapeut onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg door de Plus audit. De Plus audit wordt door zorgverzekeraars (CZ, De Friesland en Menzis) gebruikt om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met een fysiotherapiepraktijk.
  Lees meer
 • De koppelingen worden gebruikt voor de distributie van gas. Maar voordat zulke koppelingen kunnen worden toegelaten is het sterk aan te bevelen ze te certificeren. Dit biedt de fabrikant en de leverancier enerzijds en de installateur en het energe...
  Lees meer
 • Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil hebben over een (weg)bouwkundig werk, wordt vaak een arbitragezaak aanhangig gemaakt. Kiwa KOAC kan hierbij van dienst, zijn met deskundige technische bijstand en aanvullende specialistische adviezen waarmee partijen hun stellingen kunnen onderbouwen.
  Lees meer
 • Kiwa R2B biedt de Themadag Blusgasbeveiligingen blusgasinstallatie.
  Lees meer
 • Kiwa R2B biedt de Seminar Brandwerende deuren 1. Doel van het seminar is het kunnen herkennen en beoordelen van brand- en rookwerende deuren (houten en stalen deur- en puiconstructies).
  Lees meer
 • BRL SIKB 1000 beschrijft de monsterneming van grond, baggerspecie, niet vormgegeven bouwstoffen en vormgegeven bouwstoffen voor partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit.
  Lees meer
 • STEK verbetert sinds 1992 de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koel-, klimaat- en warmtepompsector, onder meer met STEK certificering, gebaseerd op wet- en regelgeving (BRL 100) op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.
  Lees meer
 • Er zijn verschillende niveaus Bedrijfshulpverlener, van uitvoerend tot leidinggevend. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u de aangewezen persoon de juiste opleiding laten volgen.
  Lees meer
 • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of om te bouwen. Kiwa ISA Sport kan u hierbij helpen met renovatie- of ombouwadvies.
  Lees meer
 • Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton
  Lees meer
 • In de tweedaagse cursus Energie- en Warmtedistributie wordt dieper ingegaan op nieuwe manieren van energieopwekking en energiedistributie en de veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt voor de energie- en warmtedistributiesector. Daarbij focussen we onder meer op all-electric, warmte en duurzaam gas.
  Lees meer
 • De Cursus Gasstationstechniek is voor degenen die een op de praktijk gericht vervolg willen op een algemene gastechnische opleiding. Wij bieden onder andere kennis en vaardigheden om zelfstandig de controle, het onderhoud en de revisie van gasdrukregel- en meetstations ui te voeren.
  Lees meer
 • In de gezondheidszorg groeit de behoefte aan ondernemerschap. Wie zijn organisatie meer als een bedrijf wil leiden, moet zichzelf ondernemersdoelen stellen. Het schrijven van een business case is hiertoe het geëigende middel.
  Lees meer
 • CA+ betreft de Archief en Data vernietiging inclusief productvernietiging
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn betreft de certificatie van papier en karton in België
  Lees meer
 • HKZ Welzijn en Dienstverlening- Welzijnorganisaties zijn onmisbaar in de maatschappij. Ze verbinden mensen: mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, mensen die graag een helpende hand uitsteken.
  Lees meer
 • HortiQ BRL8000-certificering is bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie, levering, installatie en oplevering van kasconstructies. Voor beide HortiQ-certificaten (BRL 8000 en BRL 8001) is Kiwa wereldwijd aangew...
  Lees meer
 • Nieuwe opleidingsvormen als e-learnings, webinars en online cursussen maken het delen van kennis eenvoudiger dan ooit, maar vragen wél om een goede inrichting van uw bedrijfsopleidingen. Kiwa’s leermanagementsysteem ondersteunt u bij het faciliteren, selecteren, geven, volgen en administreren van opleidingen.
  Lees meer
 • Biogas is een waardevolle energiedrager. Biogas komt voor als stortgas, rioolgas en fermentatiegas (vergisting van mest en organisch afval). Biogas vindt toepassing in stookketels, verbrandingsinstallaties en gasmotoren(verstroming). Opgewerkt bio...
  Lees meer
 • Helaas is het onvermijdelijk dat in sommige gevallen problemen optreden die vooraf niet te voorzien zijn. In een conflictsituatie kan BDA Geveladvies bemiddelen of een deskundigenbericht opstellen.
  Lees meer