Privacy statement

Privacyverklaring

Kiwa wil vertrouwen scheppen en daarom is uw privacy belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring lichten we toe welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe we deze verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Kiwa biedt een breed scala aan producten en diensten waarop deze verklaring van toepassing is. Deze privacyverklaring wordt regelmatig herzien en bijgewerkt omdat onze producten en diensten kunnen veranderen.

Kiwa investeert in het beschermen van uw privacy door de kennis, professionaliteit en het ethisch bewustzijn van medewerkers en contractanten te verbeteren. We nemen passende maatregelen om de adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een van de belangrijkste mondiale ondernemingen op de TIC-markt (testen, inspecteren, certificeren). We werken samen met u aan vertrouwen, kwaliteit en vooruitgang.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Kiwa verzamelt persoonsgegevens om u onze producten en diensten te kunnen bieden. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van de aard van het product dat wij bieden of de dienst die wij leveren. Meestal gaat het daarbij onder andere om uw naam, contactgegevens zoals e-mailadres, vaste of mobiele telefoonnummer, (bedrijfs)locatie, leeftijd of geboortedatum en het land van vestiging. Gevoelige informatie wordt alleen verwerkt wanneer dit uitdrukkelijk vereist is en binnen de wettelijke beperkingen valt.

U verstrekt direct een deel van deze gegevens aan ons wanneer u zich abonneert op nieuwsbrieven of andere regelmatige communicatie van Kiwa, aanbiedingen voor producten of diensten opvraagt, of door ons geleverde producten of diensten accepteert. Een deel van uw gegevens wordt ook verkregen door het gebruik van tracking cookies op onze openbare websites. Overigens kunnen we ook gegevens van derden ontvangen, bijvoorbeeld wanneer uw werkgever u registreert voor bepaalde trainingen of certificeringen.

Voor welke doeleinden gebruiken we persoonlijke gegevens?

Kiwa voert een beleid waarbij alleen persoonsgegevens verzameld worden die nodig zijn om te verwerken. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of in geval van noodzaak, zoals de uitvoering van een contract, wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of voor onze eigen legitieme belangen.

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig voor een of meer van de volgende bedrijfsdoeleinden:

  • de beoordeling en acceptatie als klant, leverancier of zakenpartner;
  • de ontwikkeling en verbetering van producten en/of diensten;
  • het sluiten en navolgen van overeenkomsten met klanten, leveranciers en zakenpartners;
  • relatiebeheer en marketing;
  • de uitvoering van bedrijfsprocessen, interne aansturing en managementrapportages;
  • gezondheid, veiligheid, beveiliging en integriteit;
  • naleving van de wet;
  • de bescherming van de wezenlijke belangen van personen

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Kiwa verwerkt uw persoonsgegevens op drie verschillende manieren: in het datacenter van Kiwa, online bij grote aanbieders en applicaties (cloud) van geselecteerde derde partijen voor specifieke producten en diensten. Kiwa hanteert een strikt beveiligingsbeleid om de adequate beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer we gebruikmaken van een online provider, kiezen we ervoor om samen te werken met marktleiders of andere partijen die voldoen aan de EU-wetgeving en die uitgebreide beveiligings- en privacymaatregelen hebben genomen.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het soort proces waarvoor ze nodig zijn. Voor veel van onze producten en diensten maken uw persoonlijke gegevens deel uit van een continu proces. Daarom worden uw persoonsgegevens opgeslagen tot dat proces eindigt. In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderd wanneer ze hun doel hebben bereikt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Kiwa deelt over het algemeen geen gegevens met andere partijen die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor hun eigen (zakelijke) doeleinden. Om u producten en diensten van Kiwa te kunnen bieden, kunnen derden indien nodig gegevens van ons over u ontvangen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met anderen die gelieerd zijn aan onze producten en diensten. Persoonlijke gegevens van gevoelige aard worden over het algemeen niet gedeeld, tenzij de wettelijke ontheffingen strikt worden gevolgd of in noodgevallen waarin uw wezenlijke belangen het best worden gediend door het delen van relevante informatie.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Intern beperkt Kiwa de toegang tot uw gegevens en we verwachten van derden dat zij ook de toegang tot uw persoonsgegevens beperken op basis van het principe 'need to know, right to know'. Dat wil zeggen, alleen degenen die uw gegevens daadwerkelijk actief moeten verwerken, mogen dit doen. ’Recht om te weten‘ betekent dat we het werken met persoonlijke gegevens alleen toevertrouwen aan personen die we hebben gemachtigd om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens. Dit geldt ook voor onze leveranciers of derden met wie we samenwerken.

Uw rechten als individu

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) geeft u een aantal rechten. Deze individuele rechten zijn vastgelegd in het GDPR en worden door Kiwa gerespecteerd.

Deze rechten omvatten het recht om te worden geïnformeerd als er persoonsgegevens worden verzameld, het recht op toegang en het recht om uw gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Ook kunt u onder specifieke, in het GDPR vastgelegde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Bovendien heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Tot slot heeft u recht op gegevensportabiliteit.

Naast deze rechten heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

Deze versie van de Kiwa privacyverklaring is opgesteld in februari 2018.

Wij zullen deze privacyverklaring bijwerken als er wijzigingen van toepassing zijn. Als er materiële wijzigingen zijn in de verklaring of in de manier waarop Kiwa uw persoonlijke gegevens gebruikt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door dergelijke wijzigingen op een prominente manier op onze website te plaatsen of door u persoonlijk een bericht te sturen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze privacyverklaring van Kiwa en de voorwaarden van overeenkomst(en) tussen een klant en Kiwa, prevaleren de voorwaarden van deze overeenkomst.

Voor bepaalde Kiwa-entiteiten kan een meer specifieke privacyverklaring van toepassing zijn en deze zal u worden aangeboden in geval van verwerking van persoonsgegevens.

Vragen over uw privacy bij Kiwa?

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze afdeling Corporate Information Security & Privacy Office, per e-mail via security@kiwa.com.