Inhoud beoordelingsrichtlijn

Een hulpstof is een stof die wordt toegevoegd tijdens de mengprocedure van (beton)specie als regel in hoeveelheden gelijk aan of minder dan 5% (m/m) van de cementhoeveelheid. Een hulpstof bewerkstelligt een significante wijziging van één of meer eigenschappen van de cementpasta, de mortel- of betonspecie of het verharde product.

De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO® productcertificaat.

Voor de eisen te stellen aan hulpstoffen is een serie Europese normen beschikbaar. Dit is de NEN-EN 934-serie. Ten opzichte van de systematiek vastgelegd in normen van NEN-EN 934-serie gelden aanvullende verplichtingen voor hulpstofproducent en certificatie-instelling bij de beoordeling van de eigenschappen van de geproduceerde en op de markt gebrachte hulpstoffen. Het betreft onder meer:
• Bijwoning door de certificatie-instelling van het initieel productonderzoek door de producent;
• Bijwoning door de certificatie-instelling van het productonderzoek in het kader van de interne kwaliteitscontrole;
• Verificatieonderzoek in een extern laboratorium dan wel deelname aan een ringonderzoek ;
• Aanvullende beoordelingen van de invloed op het rheologisch gedrag van de combinatie (super)plastificeerder op basis van PCE en een referentiecement.

Voor wie?

Producenten en leveranciers van hulpstoffen, betonmortel, betonproducten.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van hulpstoffen met KOMO® productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag
Op basis van een schriftelijke aanvraag door een bedrijf (een producent of een leverancier), via het hiernaast vermelde aanvraagformulier, vindt het toelatingsonderzoek plaats aan de hand van de in deze BRL opgenomen eisen inclusief beproevingsmethoden.

Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek bij een bedrijf bestaat uit een initiële beoordeling van het bedrijf waarbij de documentatie en implementatie van het in het kwaliteitshandboek vastgelegde kwaliteitssysteem en alle overige verplichtingen voortvloeiend uit deze beoordelingsrichtlijn worden betrokken.

Bij een producent wordt daarnaast ook het productieproces beoordeelt en vindt één initieel productonderzoek voor elk van de te certificeren categorieën hulpstof(fen) plaats en een verificatieonderzoek.

De werkzaamheden van de certificatie-instelling beperken zich tot de beoordeling van het mengen van grondstoffen tot eindproducten (“formulering”) en de daaraan verbonden controles door de producent. De beoordeling van synthese van grondstoffen van hulpstoffen valt niet onder deze beoordelingsrichtlijn.

Certificaatverlening
Na afronding van het certificatieonderzoek worden de resultaten door de certificatie-instelling beoordeeld om na te gaan of toekenning van het certificaat kan plaatsvinden. Bij positief resultaat vindt toekenning van het certificaat plaats. Het certificaat vermeld de gecertificeerde hulpstoffen. Daarna starten de reguliere controles door de certificatie-instelling.

Afgifte certificaat levering op productspecificaties
In geval een producent een zodanig mengsel van grondstoffen en/of hulpstoffen heeft gemaakt, dat deze hulpstof voor wat betreft de hoofd- en bijwerking buiten de grenswaarden van NEN-EN 934-1/2/3/4/5 ligt, kan onder bepaalde voorwaarden levering als gecertificeerde hulpstof plaatsvinden.

Uitbreiding van het certificaat
Uitbreiding van een certificaat voor overige hulpstoffen vindt plaats nadat uit de resultaten van het productonderzoek blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde producteisen.