Inhoud beoordelingsrichtlijn

De beoordelingsrichtlijn 2314 betonbanden en hulpstukken van beton geeft de privaatrechtelijk voorschriften voor de materialen, eigenschappen, eisen en beproevingsmethoden aangaande ongewapende cementgebonden betonbanden, molgoten en hulpstukken van beton die gebruikt worden voor bestratingen met verkeer en voor dak bestrating.

Zij is van toepassing op geprefabriceerde betonbanden en hulpstukken van beton voor voetgangersverkeer, voertuigenverkeer en dakbestrating. Bijvoorbeeld voetpaden, voetgangerszones, fietspaden, parkeerzones, straten, snelwegen, industrieterreinen (inclusief dokken en havens), vliegveldverhardingen, bushaltes, benzinestations, dakterrassen etc.

Producenten van betonbanden en hulpstukken van beton zijn publiekrechtelijk verplicht dat de betonbanden en hulpstukken van beton moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor Ongewapende betonproducten zoals betonbanden en hulpstukken van beton geeft BRL 5070 hier de producteisen voor.

Bestrating die toegepast wordt in vloeistofdichte verhardingen zoals bij benzinestations en wasplaatsen kan gecertificeerd worden volgens BRL 2316. BRL 2316 geeft in aanvulling op de beoordelingsrichtlijnen BRL 2312 t/m BRL 2314 in combinatie met de Europese normen NEN-EN 1339 t/m NEN-EN 1339 aanvullende producteisen die rekening houden met het ontwerp, de materialen, de aanleg en het herstel van vloeistofdichte prefab elementen van beton, zoals vastgelegd zijn in CUR/PBV-Aanbeveling 65.

Betonbanden en hulpstukken van beton die aantoonbaar voldoen aan BRL 2314 en BRL 5070 en vervaardigd zijn met grof toeslagmateriaal dat gedeeltelijk vervangen is met beton-, meng- en/of AEC granulaat, komen ook in aanmerking om gecertificeerd te worden volgens het Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58).

Het certificatieschema Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58) geeft voor de betonbanden en hulpstukken van beton die in aanmerking komen voor certificering, aan dat ten minste 15% (v/v) van het toeslagmateriaal vervangen moet zijn met beton-, meng- en/of AEC granulaat.

Informatie over het certificatieschema Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58) kunt u opvragen via deze webpagina:  Het certificatieschema is te downloaden via de website van de Stichting Milieukeur. 

Op basis van BRL 2314 geeft Kiwa een KOMO Productcertificaat af.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Wanneer nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde betonbanden. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de betonbanden is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven