Inhoud beoordelingsrichtlijn


De voor de afwerkvloeren toegepaste platen kunnen zijn vervaardigd uit diverse platen overeenkomstig:

- BRL 1009 : Gipskartonplaat (CE-markering o.b.v. EN 520 van toepassing);

- BRL 1102 : Gipsvezelplaat (CE-markering o.b.v. EN 15283-1 van toepassing);

- BRL 4202** : Vlakke cementgebonden platen voor binnentoepassingen.

** Neem voor meer informatie over deze BRL contact op met Kiwa.

Op 22 augustus 2016 is de vigerende versie van BRL 4321 gepubliceerd.

Voor wie?

Architecten, aannemers, vastgoedbeheerders, onderhoudsbedrijven, gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren.

Wanneer is het nodig?

Het Bouwbesluit omvat de Nederlandse bouwregels door het stellen van prestatie-eisen aan gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van door het ministerie erkende normen. Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die gehanteerd worden in het kader van het verlenen van een bouwvergunning. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet c.q. zal voldoen aan het Bouwbesluit. Met het KOMO attest of KOMO attest-met-productcertificaat wordt verklaard dat het vloerelement, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt is om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit.
Daarnaast geeft het KOMO attest-met-productcertificaat aan dat het vloerelement voldoet aan de overige prestatie-en producteisen zoals in BRL 4321 zijn vastgelegd.
KOMO attest-met-productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product continue bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 4321 “Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde vloerelementen”, eventueel de BRL van voor de afwerkvloeren toegepaste platen en onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 4321.

NB: Voor steeds meer bouwproducten worden op Europees niveau eisen gesteld aan de manier waarop prestaties worden bepaald en kenbaar worden gemaakt. Dit betreft de zogenaamde CE-markering. De CE-markering wordt geleidelijk per product ingevoerd. Informeer bij uw aanvraag of op het product uit uw deelgebied CE-markering van toepassing is. Voor verdere informatie aangaande CE-markering kunt u met Kiwa contact opnemen.