De certificatieregeling BRL 6000-16/00 werd in het voorjaar van 2016 vernieuwd, onder meer op grond van aanpassingen in het Bouwbesluit 2012. In de versie van 2016 zijn het algemeen deel 00 en deelgebied 16 geïntegreerd in één document. De nieuwe BRL 6000-16/00 werd bindend verklaard door brancheorganisatie Installq (voorheen KvINL) en moet onder meer bijdragen aan het terugdringen van het aantal incidenten rondom cv-installaties in woningen, vooral als het gaat om ongevallen veroorzaakt door koolmonoxide.

Certificeringstraject

 Installatiebedrijven die zich willen laten certificeren tegen de BRL 6000-16/00 kunnen bij Kiwa starten met een certificeringstraject. Dat begint met een toelatingsonderzoek; een eerste audit waarbij door Kiwa wordt vastgesteld of wordt voldaan aan de eisen uit de BRL 6000-16/00. Dit onderzoek heeft betrekking op activiteiten in het kader van het beheer en het onderhoud van gasverbrandingstoestellen met een nominale belasting van ten hoogste 100 kW. In de BRL worden drie diensten onderscheiden:

1. Eenmalige onderhoudsbeurt gasverbrandingstoestel, met controle van de omgeving en de gasinstallatie;

2. Periodiek onderhoud gasverbrandingstoestel, met controle van de omgeving en de gasinstallatie;

3. Onderzoek van gasinstallaties en voorzieningen voor luchtverversing, toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas.

In deze BRL wordt onder onderhoud wordt verstaan dat de verrichte activiteiten bereiken dat het toestel weer een periode goed en veilig functioneert en niet meer energie gebruikt dan nodig is. 

Als deze audit met goed gevolg wordt afgerond, volgt een positief advies ten aanzien van BRL 6000-16/00 certificatie. U ontvangt dan het BRL 6000-16/00 certificaat. Tijdens een jaarlijks controleonderzoek toetst Kiwa of uw organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de BRL 6000-16/00. Uiteraard worden de data van alle onderzoeken in overleg met u gepland.