Inhoud beoordelingsrichtlijn

Opstellen van milieuverklaringen voor bouw- en GWW producten (BRL K11004)

Bij de uitvraag met betrekking tot de aanbesteding van GWW- en bouwprojecten wordt in toenemende mate van bedrijven verlangd dat zij informatie verstrekken over de milieuprestaties van hun producten en grondstoffen door de gehele waardeketen. Deze informatie wordt door het uitvoeren van een LevensCyclusAnalyse (LCA) bepaald en opgetekend in een milieuverklaring (EPD).

In de milieuverklaring is vastgelegd hoe het product presteert ten aanzien van een aantal milieueffectcategorieën. De totaal score op deze milieueffecten, uitgedrukt in de schaduwprijs of MKI waarde van het product, wordt steeds belangrijker naarmate het gebruikelijker wordt om voor bouwprojecten en GWW projecten een steeds lagere schaduwprijs of MKI waarde te verlangen.

Bij een milieuverklaring opgesteld volgend BRL K11004 is door een onafhankelijke 3e partij getoetst of die verklaring:

 • volgens de bepalingsmethodiek van de NEN-EN 15804 is opgesteld;
 • aansluit bij de methodiek van de Nationale Milieudatabase;
 • ook daadwerkelijk van toepassing is op het geleverde product.

Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is speciaal bedoeld voor producenten van producten en grondstoffen die verwerkt worden in een bouw- of GWW project waarbij door de opdrachtverlener verlangd wordt dat een milieuprestatieberekening wordt opgesteld met gebruikmaking van rekeninstrumenten zoals DuboClac, GreenCalc, GPR, Breeam etc..

Met dit Kiwa certificaat kan een producent aantonen dat hij het opstellen van EPD’s en het inrichten van productieprocessen en ondersteunende processen beheerst op een wijze dat geborgd is dat de milieu-impact van een uiteindelijke door hem geleverde product in overeenstemming is met de EPD van dat product.

Wanneer is het nodig?

Feitelijk is al vanaf 1 januari 2013 het voorschrift milieuprestatie in de afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Voor bouwwerken die onder dit artikel vallen dient de aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het bouwen vergezeld te gaan van een milieuprestatieberekening overeenstemmend met de ‘Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken’. Milieuverklaringen volgens BRL K11004 die ook zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD) zijn hierbij cruciaal.

Maar ook voor het opstellen van een milieuprestatieberekening voor bijvoorbeeld een spoorwegtracé of het begraven van een datakabel op de zeebodem zal steeds vaker een milieuverklaringen zoals opgesteld volgens BRL K11004 verlangd worden.

Processtappen

 1. De producent dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa
 2. Kiwa stuurt de producent een vrijblijvende offerte
 3. De producent zorgt dat hij alle vereiste gegevens, de vereiste externe LevensCyclusAnalyse (LCA) en zijn interne kwaliteitssysteem op orde heeft
 4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit op de productielocatie
 5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport
 6. Bij een positieve review wordt het systeemcertificaat BRL K11004 verstrekt
 7. Vervolgens wordt 1 keer per jaar een audit uitgevoerd op de productielocatie

In de milieuverklaring is vastgelegd hoe het product presteert ten aanzien van een aantal milieueffectcategorieën. De totaal score op deze milieueffecten, uitgedrukt in de schaduwprijs of MKI waarde van het product, wordt steeds belangrijker naarmate het gebruikelijker wordt om voor bouwprojecten en GWW projecten een steeds lagere schaduwprijs of MKI waarde te verlangen.

Bij een milieuverklaring opgesteld volgend BRL K11004 is door een onafhankelijke 3e partij getoetst of die verklaring:

 • volgens de bepalingsmethodiek van de NEN-EN 15804 is opgesteld;
 • aansluit bij de methodiek van de Nationale Milieudatabase;
 • ook daadwerkelijk van toepassing is op het geleverde product.