Voor wie? 

Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven die goederen en/of diensten leveren aan ProRail en andere opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, gemeentes en provincies).

Wanneer is het nodig? 

Een certificaat op basis van de CO2-prestatieladder wordt steeds vaker verlangd van bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen waarbij de inspan­nin­gen voor CO2-reductie “beloond worden” als een gun­ningvoordeel in het kader van Econo­misch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Processtappen

De processtappen, zijn vervat in een algemeen certificeringschema en daaraan gerelateerde auditchecklijsten. Deze kunt u vinden op de website van SKAO (www.skao.nl).

De auditchecklijsten zijn opgesteld als een ‘subladder’ per invalshoek. Er zijn 4 auditchecklijsten, elk met vijf niveaus. Voor elke invalshoek en niveau is er een vaste set criteria en een score richtlijn.

Elk bedrijf beoordeelt de CO2-prestaties van zijn projecten en interne bedrijfsvoering aan de hand van deze auditchecklijsten. Is een bedrijf van mening dat het een bepaald niveau bereikt heeft, dan wordt het bewijsmateriaal in een portfolio bijeengebracht. Een portfolio bevat beleidsdocumenten, technische rapporten, managementverslagen, notulen, jaarverslagen, communicatieprocedures en dergelijke.

Deze portfolio wordt vervolgens door het bedrijf aan Kiwa voorgelegd. Gebruik makend van zijn ‘expert judgement’ beoordeelt Kiwa de bewijsmiddelen en kent vervolgens per eis een score toe. De maximale score kan enkel worden toegekend indien aan de desbetreffende eis volledig (aantoonbaar) is voldaan. Ook zijn er per invalshoek en niveau in de audit-checklijsten minimumeisen aangegeven waaraan een bedrijf moet voldoen.

Indien Kiwa het bereikte niveau vastgesteld heeft, wordt het overeenkomstige CO2-bewust Certificaat van het bereikte niveau 1, 2, 3, 4 of 5 uitgereikt.

Kiwa en MVO

CO2 verificatie is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Kiwa heeft veel ervaring met het toetsen van uiteenlopende regelingen en is door SKAO erkend om certificatie-audits en verificaties uit te voeren volgens de CO2 Prestatieladder en de ISO 14064