Inhoud beoordelingsrichtlijn

De Erkenningsregeling is een door of op initiatief van Coberec GO4CIRCLE Paper vzw vastgestelde regeling op grond waarvan de onafhankelijke erkennende instantie KIWA verklaart dat een oudpapier onderneming, al of niet lid van de Coberec GO4CIRCLE Paper vzw, aan bepaalde eisen voldoet. Deze eisen omvatten de in de erkenningsregeling en bijbehorende checklist genoemde voorwaarden en verplichtingen alsmede alle op grond van deze regeling gebaseerde besluiten en uitvoeringsvoorschriften.


Voor wie?

Papierrecuperanten die ingezameld papier en karton(afval) verwerken, bewerken en verhandelen
Coberec leden en organisaties die zicht willen aansluiten bij het Nederlandse PRN.
De regeling kan ook worden gehanteerd bij het dienen als hulpmiddel voor bedrijven ten behoeve van goede bedrijfsvoering.

Wanneer is het nodig?

Deelname aan de CRP certificering is een vrijwillige keuze.
Als Belgische papierrecuperanten zich begeven op de Nederlandse markt kan worden bepaald welke bedrijven en/of locaties van bedrijven voldoen aan de AO/IC voorwaarden voor deelname aan de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).
Dit is voor het geven van waarborgen aan Gemeenten en beheerders van het Verwijderingsfonds dat aan eisen ten aanzien van een adequate, efficiënte en sluitende inzameling en be- of verwerking van oudpapier en karton afkomstig van Nederlandse huishoudens wordt voldaan.

Processtappen 

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven wat voor soort bedrijf u bent (Totaal of Transito) en het aantal vestigingen.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van CRP. Na positief advies ontvangt u het CRP certificaat. 
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de CRP. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats.