Voor wie?

De eisen aan het Groenkeur-certificaat Groenvoorzieningen zijn afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven. De eisen zijn afgestemd op het werk in het openbaar groen. Ook de basis voor veiligheid is geborgd. Voor standaardwerken volstaat het certificaat Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) Groenvoorzieningen. Bij projecten waarin kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer wordt het certificaat als inschrijfeis geadviseerd.

De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn voorziet in de kwaliteitsvraag voor de groene sector. Omgaan met levende materialen vraagt een daarop toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem. De beoordelingsrichtlijn kent hoogwaardige producteisen.

Groenkeur en NEN ISO 9001

De kern van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijn is een geïntegreerd ISO 9001 systeem met een ‘groene’ plus én met de focus op kwaliteit en vakbekwaamheid. Duurzaamheid heeft een rol in de beoordelingsrichtlijn. Er is extra aandacht voor de borging van kennis, vaardigheden en toepassing van wet- en regelgeving. 

Processtappen

Nadat Kiwa een certificatie-overeenkomst heeft afgesloten, start de certificatie met een beoordeling van de documentatie door Kiwa en het opstellen van een auditplan voor de audit. Aan de hand van het auditplan evalueert het auditteam van Kiwa de organisatie door middel van interviews met de betrokken functionarissen en projectbezoeken. De resultaten worden vastgelegd in een auditrapport. Bij tekortkomingen heeft het bedrijf 14 dagen de tijd om een verbeterplan in te dienen en daarna 3 maanden de tijd om maatregelen te treffen.

Controle
Nadat het certificaat is verleend voert Kiwa om het jaar opvolgingsaudits uit. Tijdens die bezoeken wordt beoordeeld of het kwaliteitsmanagementsysteem nog aan de normen blijft voldoen en er verbetering is van de kwaliteitsprestaties. Het certificaat is 3 jaar geldig. Na deze periode wordt een herevaluatie van het volledige systeem uitgevoerd, de hercertificatie–audit.

Onaangekondigde controle
Vanuit de St. Groenkeur worden er onaangekondigde projectaudits uitgevoerd. De resultaten van deze controle wordt meegenomen bij het jaarlijkse opvolgingsbezoek.