KZD* vormt het basisniveau. Demontagebedrijven die gecertificeerd zijn volgens KZD*, voldoen aan alle wettelijke voorschriften en eisen (milieuvergunning, arbo etc.) die op ondernemingen in de voertuigdemontagebranche van toepassing zijn, alsmede aan specifieke eisen op het gebied van materiaalrecycling. Bovendien hebben deze bedrijven een inzichtelijk en geordend bedrijfsproces.

KZD** bestaat uit KZD* met een aantal aanvullingen. Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZD** aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gebruikte onderdelen te kopen. Alle geleverde onderdelen worden geacht te zijn visueel getoetst op functionaliteit. Van enkele essentiële onderdelen (motorblok, startmotor, boardcomputer e.d.) wordt in deze module herleidbaarheid geëist ten behoeve van fraudebestrijding en vaststelling van het exacte type onderdeel. Bovendien worden vanaf deze module garantie- en leveringsvoorwaarden gehanteerd. KZD** bedrijven demonteren verantwoord voertuigwrakken en richten hun gebruikte onderdelenverkoop vooral op de regionale markt (particulieren en garages).

KZD*** bestaat uit KZD** met een aantal aanvullingen en vormt het hoogste niveau. Het omvat alle eisen die momenteel onder meer door STIBA in het kader van de STIBA Garant Erkenning, alsmede Achmea in het kader van de Groene Polis, worden vereist. Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven niet alleen de zekerheid over de herkomst van een onderdeel, maar kunnen ook de kwaliteit van het onderdeel aangeven middels de zgn. classificatie. Bovendien eist deze module een verregaandere mate van procesbeheersing binnen het bedrijf. Bedrijven uit deze module zijn aantoonbaar geschikte toeleveranciers (op bestelling) voor marktpartijen als importeurs, dealers, verzekeraars e.d. etc.

Voor wie? 

ARN eist van haar contractanten en STIBA van haar leden dat zij gecertificeerd zijn volgens minimaal KZD*. KZD** geldt als minimum eis voor truck-/motorfiets-/aanverwante demontagebedrijven. Met name importeurs, dealers en verzekeraars eisen in toenemende mate dat hun aangelsoten demontagebedrijven in het bezit zijn van KZD***.

Wanneer is het nodig? 

De norm is niet wettelijk verplicht, maar alle demontagebedrijven die aangesloten zijn bij STIBA en ARN zijn verplicht aan deze norm te voldoen. Tevens is het een vereiste indien een bedrijf wenst te participeren in de Nationale Sloopregeling.

Processtappen 

Een certificaat wordt door de certificerende instantie voor 3 jaar afgegeven. Dat wil zeggen dat iedere 3 jaar een volledige certificatieaudit plaatsvindt. De 1e en 2e-opvolgingsaudits vinden 1 jaar ± 2 maanden respectievelijk 2 jaar ± 2 maanden na de initiële audit plaats. De her-verleningsaudit vindt tenminste 2 maanden vóór het aflopen van het certificaat plaats.

Aan het einde van de geldigheidsperiode (3 jaar) wordt de certificatieprocedure opnieuw doorlopen, waarna opnieuw een geldigheidsperiode van drie jaar ingaat.

Over Kiwa 

Kiwa is de enige certificerende instantie binnen de demontagebranche die een scala aan relevante keurmerken en certificaten kan verzorgen. Naast het KZD-certificaat kunnen wij ook certificering bieden op gebied van: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en VCA. Dit kan aanzienlijke voordelen opleveren op zowel tijdsbesteding als het totale kostenplaatje.

Daarnaast is Kiwa een certificerende instantie met veel ervaring binnen de demontagebranche. Behalve het feit dat we één van de grootste spelers zijn, staan we ook bekend om onze flexibiliteit qua planning. Dit komt door het grote aantal auditoren dat binnen de demontagebranche voor ons werkzaam is.