Vanzelfsprekend worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van ontwerp en aanleg van weg-verhardingen. Een wegconstructie moet immers niet alleen direct na aanleg aan de eisen voldoen, maar ook in de resterende gebruiksfase moeten de prestaties van de weg boven een aanvaardbaar niveau blijven. Kwaliteitsbegeleiding tijdens de gehele cyclus van het opstellen van de vraagspecificatie tot en met de eindcontrole is dan ook van groot belang. 

Om de kwaliteit zo optimaal mogelijk te borgen, kan Kiwa KOAC het gehele totstandkomingsproces begeleiden met adviezen, metingen, laboratoriumonderzoek, procescontroles en toetsing. Kiwa KOAC kan een opdrachtgever, directie, adviesbureau of particuliere partij ondersteunen en ontzorgen op het gebied van kwaliteitsborging. Daarnaast kan Kiwa KOAC de uitvoerende partij (aannemer) hulp bieden bij het bereiken van de gewenste eindkwaliteit. 

Processtappen

De breedte van onze dienstverlening komt het best tot uiting als het totale proces door Kiwa KOAC wordt begeleid. Onze unit Keuringen (Kwaliteitszorg) heeft hierin een leidinggevende rol waarbij indien nodig gebruik wordt gemaakt van de expertise of inzet van andere units zoals Advies en Road Testing. 

Voorafgaand aan de uitvoering kan het ontwerp en het uitvoeringsplan worden beoordeeld in relatie tot het kwaliteitsniveau dat dient te worden behaald. Daarnaast kan Kiwa KOAC het kwaliteitsplan, CE-certificaten en overige documenten met betrekking tot de toegepaste bouwstoffen toetsen.

Gedurende de uitvoering kan worden gecontroleerd of vooraf vastgestelde processen daadwerkelijk worden opgevolgd. Door middel van deskundige kwaliteitsbegeleiding tijdens de aanleg kunnen afwijkingen of kwaliteitsrisico’s ter plaatse worden gesignaleerd. Vervolgens kan de kwaliteit van diverse onderdelen van het werk worden aangetoond door middel van metingen in-situ, eventueel ondersteund door laboratoriumonderzoek.

Verificatieonderzoek

Een methode die Kiwa KOAC bij diverse opdrachtgevers hanteert is het zogenaamde verificatieonderzoek. Uitgangspunt bij deze vorm van kwaliteitscontrole is dat de aannemer met zijn eigen bedrijfscontrole aantoont in hoeverre het geleverde werk aan de voorgeschreven eisen voldoet. Kiwa KOAC beoordeelt vervolgens de werkwijze van de aannemer en toetst via een steekproefsgewijs verificatieonderzoek de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten uit de bedrijfs-controle. Groot voordeel van deze werkwijze is dat de bedrijfscontrole van de aannemer een meerwaarde krijgt, doordat de resultaten worden geverifieerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde instelling.

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC beschikt over deskundige medewerkers, geavanceerde wegmeetapparatuur en eigen laboratoria. Veel proeven en metingen zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 (certificaten: L007 en L103) en het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001. U kunt ons in het gehele traject van een wegbouwkundig werk inzetten. Maar begeleiding in één of meer onderdelen ‘op maat’ is ook mogelijk. Zo kan Kiwa KOAC zich beperken tot bijvoorbeeld alleen de aanlegfase. Daarbij gaan wij desgewenst alleen uit van het contract of bestek, of leggen tevens verbanden met ontwerp en gebruik. De kwaliteitsbegeleiding gaat zo ver als u dat wilt.